The association between health literacy and practices on solid waste management among community leaders in Chorakhe Hin Sub-district Administrative Organization, Khon Buri District, Nakhon Ratchasima

Authors

  • พัชรี ศรีกุตา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • Nara Rawatchai Department of Environmental Health, Faculty of Public Health, Nakhon Ratchasima Rajabhat University
  • Thiwakorn Rachutorn Department of Environmental Health, Faculty of Public Health, Nakhon Ratchasima Rajabhat University
  • Punrada Thanapatto Department of Environmental Health, Faculty of Public Health, Nakhon Ratchasima Rajabhat University
  • Noppakao Buangam Department of Environmental Health, Faculty of Public Health, Nakhon Ratchasima Rajabhat University
  • Paveena Purisiriwatcharakul Department of Environmental Health, Faculty of Public Health, Nakhon Ratchasima Rajabhat University

Keywords:

Health literacy on solid waste management, Solid waste management practice, Solid waste management

Abstract

The study was a cross-sectional descriptive study. The study aimed to measure the health literacy and practice on solid waste management among community leaders in Chorakhe Hin sub-district administrative organization, Khon Buri district, Nakhon Ratchasima province. The association between health literacy and practices on solid waste management was determined. The samples were 150 community leaders including header and assistance of villages, members of the sub-district administrative council, village health volunteers, and the members of the village committee/ housewife group. The data were collected by using self-administered questionnaires and analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, minimum and maximum value, and Spearman rank correlation test. The results indicated that most of the participants had health literacy on solid waste management at a moderate level (Mean = 2.04, SD = 0.56). Behavior for managing solid waste was also at a moderate level (Mean = 2.22, SD = 0.65). There was a statistically significant associated with health literacy and solid waste management practices at p < 0.05 (r = 0.734, p-value = 0.04). The study results were useful information for developing processes to develop potential community leaders. Moreover, we knew about the issues that needed to fulfill for making leader’s literacy on solid waste management.

References

กรมควบคุมมลพิษ. สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปี 2563 [อินเตอร์เน็ต]. 2564. [เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2564]. เข้า

ถึงได้จาก: https://www.pcd.go.th/pcd_news/11873/

ตรียากานต์ พรมคำ. การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารชุมชนวิจัย

; 4: 52–62.

ศิริพร ค าวานิล และ ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน. ขยะมูลฝอย: ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เป็นอย่างไร. วารสารพยาบาลสาธารณสุข

; 2: 144-157.

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา. เอกสารประกอบการประชุมการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยสะสม

จังหวัดนครราชสีมาตาม Roadmap การจัดการของเสียอันตราย. นครราชสีมา. เอกสารอัดสำเนา. 2558.

ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์ และพัชรี ศรีกุตา. การพัฒนาครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ

เพียงด้านความพอประมาณ ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิชาการ สำนักงานควบคุมโรคที่ 9 จังหวัด

นครราชสีมา 2562; 2: 5–15.

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. เกณฑ์ให้คะแนนจำแนกความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

ตาม 3อ.2ส. ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ฉบับปรับปรุง ปี 2561 [อินเตอร์เน็ต]. 2561. [เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2564]. เข้าถึงได้

จาก: http://www.nkp-hospital.go.th/th/H.ed/mFile/20180627124525.pdf

มัตติกา ยงอยู่. ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 2.5 ไมครอนของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในเขตสุขภาพที่ 5 [อินเตอร์เน็ต]. 2563. [เข้าถึงเมื่อ 28

ธันวาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก https://apps.hpc.go.th/dmkm/item/360

อรุณ จิรวัฒน์กุล. ชีวสถิติสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 3. ขอนแก่น: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงพิมพ์คลังนานาวิทยา;

ขวัญเมือง แก้วดำเกิง. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้ง;

กัลยาณี ตันตรานนท์, อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, วีระพร ศุทธากรณ์, บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, และเสาวนีย์ คำปวน.

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากรวัยทำงาน ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. วารสาร

สาธารณสุขล้านนา 2563; 2: 61–71.

ประมาณ กิริรัมย์ และพัชรี ศรีกุตา. การพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในอำเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิชาการ สำนักงานควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2562; 1: 64–73.

สกุลรัตน์ โทนมี, รัชนีกร จันสน, วิภาดา ศรีเจริญ, พิสมัย กลอนกลาง และนงลักษณ์ เจริญไพบูลย์ลาภ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารความปลอดภัยและ

สุขภาพ 2563; 2: 32–44.

อารีย์ แร่ทอง. ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส. ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กรณีศึกษาตำบล

หินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิชาการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2562; 3: 62–70.

Downloads

Published

2021-09-20

How to Cite

ศรีกุตา พ., Rawatchai, N. ., Rachutorn, T. ., Thanapatto, P. ., Buangam, N. ., & Purisiriwatcharakul, P. . (2021). The association between health literacy and practices on solid waste management among community leaders in Chorakhe Hin Sub-district Administrative Organization, Khon Buri District, Nakhon Ratchasima. The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal, 27(3), 63–73. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ODPC9/article/view/252300

Issue

Section

Original Articles