กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทดสอบประสิทธิภาพของแบบประเมินความเสี่ยงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ “CHULA Home Modification Checklist for Older Person” และหาค่าคะแนนจุดตัดในการระบุบ้านที่เสี่ยงและควรได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy