มุมมองความสำเร็จในการมีชีวิตอยู่ต่อและสามารถดูแลสุขภาพตนเองของผู้มีอายุยืนยาวมากกว่าร้อยปี: การวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู้แต่ง

  • อาคม โพธิ์สุวรรณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  • สุภาภรณ์ วรอรุณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  • อุมากร ใจยั่งยืน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  • จิรพรรณ โพธิ์ทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  • เนติยา แจ่มทิม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  • ชาคริต สัตยารมณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  • พิศิษฐ์ พลธนะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  • เยาวลักษณ์ มีบุญมาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

คำสำคัญ:

ผู้สูงอายุ , อายุเกินร้อยปี , ความสำเร็จ, ไร้ภาวะพึ่งพิง , วิจัยเชิงคุณภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ มุมมองด้านความสำเร็จในการดูแลสุขภาพตนเองจนสามารถมีชีวิตยืนยาวได้นานของผู้สูงอายุ ดำเนินการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี เก็บข้อมูลแบบเจาะจงในกลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้สูงอายุเกิน 100 ปี ที่ไม่มีภาวะพึ่งพิง (ADL ≥12) ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 11 คน ใช้แนวคำถามปลายเปิด เก็บข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์แบบเล่าเรื่องที่บ้านของผู้สูงอายุ วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  

ผลการวิจัย พบว่า สะท้อนมุมมองความสำเร็จในด้านการมีเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ต่อและความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง จำนวน 3 ประเด็นหลักและมีจำนวน 9 ประเด็นย่อย คือ ประเด็นหลักที่ 1 คือ ความสำเร็จในการมีอิสระในการดำเนินชีวิต ประกอบด้วย 2 ประเด็นย่อย คือ 1) ไม่ต้องการเป็นภาระและ 2) ไม่ต้องการให้ครอบครัวเป็นทุกข์กับการเจ็บป่วยของตน ประเด็นหลักที่ 2 คือ ความสำเร็จคงไว้        ซึ่งคุณค่าของตนเอง ประกอบด้วย 2 ประเด็นย่อยคือ 1) คงไว้ซึ่งความเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 2) คงไว้ซึ่งความเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น และประเด็นหลักที่ 3 คือ ด้านมุมมองความสำเร็จที่ต้องมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไป ประกอบด้วย 5 ประเด็นย่อย คือ 1) สร้างแรงยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 2) ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง 3) ปล่อยวางไม่ยึดติด 4) เข้าใจและยอมรับในศักยภาพครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ และ 5) สื่อสารความต้องการที่แท้จริง

References

Burholt, V., Shoemark, E., Maruthakutti, R., Chaudhary, A., & Maddock, C. (2022). Dignity and the provision of care and support in ‘old age homes’ in Tamil Nadu, India: A qualitative study. BMC Geriatrics, 22(1). https://doi.org/10.1186/s12877-022-03272-4

Cramm, J. M., & Nieboer, A. P. (2022). Are self-management abilities beneficial for frail older people’s cognitive functioning?. BMC Geriatrics, 22(694). https://doi.org/10.1186/s12877-022-03353-4

Department of Older Persons. (2024a). Current aging society and economy in Thailand. Ministry of Social Development and Human Security. https://www.dop.go.th/en/know/15/926 (in Thai)

Department of Older Persons. (2024b). Elderly Statistics 2023 (Reference: Number of Thai elderly persons classified by province, Department of Provincial Administration, Ministry of Interior, data as of December 31, 2023). Ministry of Social Development and Human Security. https://www.dop.go.th/en/statistics_page?cat=1&id=2 (in Thai)

Duangthip, D., Gjengedal, E., Phinney, A., Zingmark, K., Sangchart, B., & Vimos-Tornö, M.(2021). Embracing changes - understanding lived experiences in the shifting process of independence of people with mild dementia living alone in Thailand. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 16(1), 1938547. https://doi.org/10.1080/17482631.2021.1938547

Elo, S., Kääriäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Päätalo, K., & Kyngäs, H. (2014). Qualitative content analysis: A focus on trustworthiness. SAGE Open, 4. https://doi.org/10.1177/2158244014522633

Graneheim, U. H., Lindgren, B. M., & Lundman, B. (2017). Methodological challenges in qualitative content analysis: A discussion paper. Nurse education today, 56, 29–34. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.06.002

Guo, M., Kim, S. and Dong, X. (2019), Sense of Filial Obligation and Caregiving Burdens Among Chinese Immigrants in the United States. J Am Geriatr Soc, 67: S564-S570. https://doi.org/10.1111/jgs.15735

Institute for Population and Social Research, Mahidol University. (2024). Population data by age group. Thailand Meters. http://thailandometers.mahidol.ac.th/

Knodel, J & Chayovan, N. (2011). Population Ageing and the Well-being of Older Persons in Thailand.

Kirsten, J., Ridley, C., & Turner, S. (2019). Effective communication with older people. Nursing Older People. https://doi.org/10.7748/nop.2019.e1126

Lilleheie, I., Debesay, J., Bye, A., & Bergland, A. (2021). The tension between carrying a burden and feeling like a burden: A qualitative study of informal caregivers' and care recipients' experiences after patient discharge from hospital. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1855751

Malterud K, Siersma VK, Guassora AD. (2016). Sample size in qualitative interview studies: guided by information power. Qual Health Res, 26(13), 1753–60.

Pfund, G. N., Hill, P. L., & Olaru, G. (2023). Reciprocal associations between sense of purpose and subjective well-being in old age. European Journal of Personality. https://doi.org/10.1177/08902070231176702

Roos, C., Alam, M., Swall, A., Boström, A.-M., & Marmstål Hammar, L. (2022). Factors associated with older persons’ perceptions of dignity and well-being over a three-year period: A retrospective national study in residential care facilities. BMC Geriatrics, 22(1). https://doi.org/10.1186/s12877-022-03205-1

Shahama, A., Patel, A., Carson, J., & Abdel-Khalek, A. (2022). The pursuit of happiness within Islam: a systematic review of two decades of research on religiosity and happiness in Islamic groups. Mental Health, Religion & Culture, 25, 629 - 651. https://doi.org/10.1080/13674676.2022.2028748.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2020). World Population Ageing 2020 Highlights. https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/file/undesa_pd-2020_world_population_ageing_highlights.pdf.

United Nations Population Fund (UNFPA). (2024). An ageing world. https://www.unfpa.org/ageing#readmore-expand

Vail, K. E., Juhl, J., Arndt, J., Vess, M., Routledge, C., & Rutjens, B. T. (2012). When Death is Good for Life: Considering the Positive Trajectories of Terror Management. Personality and Social Psychology Review, 16(4), 303-329. https://doi.org/10.1177/1088868312440046

Voraroon, S., Meebunmak, Y., Enmarker, I.C. & Hellzén, O. (2017). Shareholding networks for care in rural Thailand: experiences of older persons and their family members. Open Journal of Nursing, 7(2): 74497, 318-330. doi:10.4236/ojn.2017.72026

Worldometer. (2024). Life expectancy by country and in the world (2024). https://www.worldometers.info/demographics/life-expectancy/

World Health Organization. (2024). Thailand: Health statistics and information systems. https://data.who.int/

World Health Organization (2022). Ageing and health. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-06-16