เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี (The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi) มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบงานวิจัย และบทความวิชาการ สาขาการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา และสนับสนุนให้บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-มิถุนายน 2566
					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-มิถุนายน 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-06-17

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ