เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี (The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi) มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบงานวิจัย และบทความวิชาการ ในสาขาการพยาบาล การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการศึกษาด้านพยาบาลและสุขภาพ และสนับสนุนให้บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-มิถุนายน 2567
					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-มิถุนายน 2567
เผยแพร่แล้ว: 2024-06-03

ฉบับเต็ม

บทความวิชาการ

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ