เกี่ยวกับวารสาร

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

             วารสารโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความวิจัย ผลงานทางวิชาการทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์สาธารณสุข และแพทยศาสตร์ศึกษา

กระบวนการประเมินบทความ

             บทความทุกบทความต้องส่งให้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ อย่างน้อย 2 ท่าน

ประเภทของบทความ 

             บทความวิจัย (Research article) บทความวิชาการ (Original article) รายงานผู้ป่วย (Case report) บทความปริทัศน์  (Review article)

ภาษาที่รับตีพิมพ์

              ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กำหนดออกวารสาร

               วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี  
               ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
               ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

ผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำวารสาร

               โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี