การพัฒนารูปแบบชุมชนปลอดบุหรี่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

Main Article Content

จำนงค์ แก้วนาวี
สุรินธร กลัมพากร
กิตติกร นิลมานัต
ปรีชา กาฬแก้ว

Abstract

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบชุมชนปลอดบุหรี่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี โดยศึกษาตำบลทุ่งพลา คัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล แบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 30 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มและการจัดเวทีเสวนา และผ่านการตรวจสอบความตรงตาม เนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ขั้นตอนการดำเนินการ พัฒนาชุมชนปลอดบุหรี่จำแนกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมโครงการวิจัย ขั้นดำเนินการ และขั้นการประเมินผล การพัฒนารูปแบบชุมชนปลอดบุหรี่ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย ในขั้นตอนที่ 1 พบครัวเรือนในตำบล ทุ่งพลา ที่มีสมาชิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 73.18 มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่ ร้อยละ 25.88 ขั้นตอนที่ 2 มีการ ดำเนินการจัดและควบคุมสถานที่ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตาม กฎหมาย บำบัดรักษาผู้สูบบุหรี่ และป้องกันการสูบบุหรี่ใน ชุมชนแบบบูรณาการ และขั้นตอนที่ 3 มีการสรุปผลประเมิน ผลการปฏิบัติงานผ่านเวทีเรื่องเล่า “สิ่งดีๆ กับชีวิตและ ชุมชน” การติดตามผลระยะเวลา 6 เดือน พบว่า มีผู้ที่เลิก บุหรี่ได้ 5 คน (ร้อยละ 22.72) และมีสถานที่สาธารณะ ปลอดควันบุหรี่เพิ่มขึ้น ได้แก่ มัสยิด วัด องค์การบริหาร ส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาคาร เอนกประสงค์ ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน

 

The development of smoke free community model in Khokpho district, Pattani province: A participatory action research.

Kaewnawee, J., Kalampakorn, S., Nilmanat, K., & Kankaew, P.

This participation action research aimed to develop a smoke free community model in KhokPho district, Pattani Province. Purposive sampling was used to recruit 30 participants. Data collection methods were in-depth interview, focus group discussion and appreciate approach. Interview guideline was reviewed by 3 experts for content validity. In order to develop a smoke free community, data collection process consisted of 3 phases as the preparation phase, the action phase, and the evaluation phase. Content analysis was employed for data analysis.

The results of the situation analysis in phase I showed that of 1,085 households, 73.18% had smokers. 25.88% of community members aged above 15 are smokers. In phase II, 3 main activities were set, including creating a smoke free zone in public places; supporting smoking cessation; and integrating preventive strategies in a community. In phase III, a project evaluation was conducted through the community storytelling meetings “Good things in life and our community”. Six months evaluation found that 5 participants or 22.72% were able to completely quit smoking. Smoke-free zone in community were expanded to mosque, temple, sub-district administrative organization office, health promoting hospital, community recreation building, community child center, and school.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
แก้วนาวี จ., กลัมพากร ส., นิลมานัต ก., & กาฬแก้ว ป. (2016). การพัฒนารูปแบบชุมชนปลอดบุหรี่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. Thai Journal of Nursing, 63(1), 6–14. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46716
Section
Research Article