พฤติกรรมการสูบบุหรี่มวนเองของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

Main Article Content

สุมาลี ปัญญาคำ

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบเชิงพรรณนาภาค ตัดขวาง เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การการสูบบุหรี่มวนเองของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัด ชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่าง 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามซึ่งได้หาความเที่ยงโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ อัลฟ่า ได้ค่าเท่ากับ 0.7 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง พรรณนาและ Chi-square test

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับ ผลกระทบของบุหรี่มวนเองตอ่ สุขภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง และมีทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่มวนเอง ในระดับปานกลาง ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการสูบบุหรี่มวนเอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

 

Hand-rolled cigarette smoking behaviors of people in Muang District, Chaiyaphum Province.

Punyakam, S. 

This cross-sectional study was conducted to examine factors related to hand-rolled cigarette smoking behavior among people in Muang District, Chaiyaphum Province. Four hundred people were invited to response the questionnaire. Content validity of the questionnaire was examined and reliability, the Cronbach’s alpha coefficient, was 0.7. Data analysis were performed by using descriptive statistics and Chi-square test.

Findings reveal that the knowledge on effects of hand-rolled cigarettes and the attitude concerning hand-rolled cigarette smoking are at the moderate level. There are relation between hand- rolled cigarette smoking behavior and the selected predisposing factors, enabling factors, and reinforcing factors at p<.05.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ปัญญาคำ ส. (2016). พฤติกรรมการสูบบุหรี่มวนเองของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. Thai Journal of Nursing, 63(1), 15–22. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46721
Section
Research Article