การสำรวจติดตามสภาพฝุ่นควันจากบุหรี่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้สูบบุหรี่ และผู้สัมผัสควันบุหรี่มือสองในโรงพยาบาล

Main Article Content

ผ่องศรี ศรีมรกต
อิทธิพล พ่ออามาตย์

Abstract

การวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของสารเคมีที่เกิดจากควันบุหรี่ ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้สูบบุหรี่และผู้สัมผัสควันบุหรี่มือ สองขณะปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ดำเนินการวิจัยโดย เก็บฝุ่น ควันจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล 8 แห่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ ในช่วงเวลาปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง ด้วยกระดาษกรอง และหลอดเก็บ Volatile Organic Compounds (VOC) เลือกกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่แต่ สัมผัสควันบุหรี่มือสองในขณะปฏิบัติงานแห่งละ 3-8 คน จำนวน 52 คน นำฝุ่นควัน และสารระเหยที่เก็บได้ไป วิเคราะห์ ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานของสำนักควบคุม โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุม โรค กระทรวงสาธารณสุข

ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้สูบบุหรี่และสัมผัส ควันบุหรี่มือสอง มีปริมาณฝุ่นควันและสารเคมีที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ ได้แก่ Benzene Toluene Ethyl-Benzene Xylene และ Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง แม้จะมีปริมาณ ไม่มาก แต่สามารถสะสมในร่างกายผู้สัมผัสควันบุหรี่ได้

 

Assessing tobacco smoke situation among smokers and secondhand smokers in a hospital.

Srimoragot, P., & Paw-armart, I.

The objective of this cross-sectional survey was to explore composition of Thai cigarette smoke, dust and chemical volume among smokers and second-hand smokers in hospital environment. The study was performed by collecting 8-working hour cigarette smoking dusts from 52 hospital staffs using air pump with fine filter or Charcoal tube to collect the volatile organic compounds (VOC). All samples were analyzed at a standardized Public Health Reference Laboratory, Disease Control Department, Ministry of Public Health.

Results showed that both smokers and second-hand smokers had been contaminated with small amount of cigarette smoking dust. Volatile organic compounds as Benzene, Toluene, Ethyl-Benzene, Xylene, and Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH), were reported in small level. However, these environmental carcinogens could accumulate in human body.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศรีมรกต ผ., & พ่ออามาตย์ อ. (2016). การสำรวจติดตามสภาพฝุ่นควันจากบุหรี่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้สูบบุหรี่ และผู้สัมผัสควันบุหรี่มือสองในโรงพยาบาล. Thai Journal of Nursing, 63(1), 48–54. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46771
Section
Research Article