ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการการใช้บริการสุขภาพกับพฤติกรรมผู้บริโภค กลุ่มลูกค้าอาเซียนในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

กาญจนา นิลนนท์
เพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์
กรรณิการ์ สุวรรณโคต

Abstract

การวิจัยเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา ความต้องการการใช้บริการสุขภาพกับพฤติกรรมผู้บริโภค กลุ่มลูกค้าอาเซียนในโรงพยาบาลยันฮี 2) เปรียบเทียบ ความแตกต่างของความต้องการการใช้บริการสุขภาพ และ พฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มลูกค้าอาเซียนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกัน และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ ต้องการการใช้บริการสุขภาพกับพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่ม ลูกค้าอาเซียนในโรงพยาบาลยันฮี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภค กลุ่มอาเซียนในโรงพยาบาลยันฮี จำนวน 153 คน เลือก แบบเจาะจง เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามความต้องการ การใช้บริการสุขภาพและพฤติกรรมผู้บริโภค หาค่าดัชนี ความสอดคล้อง ได้เท่ากับ 0.88และ 0.94 และค่าสัมประสิทธิ์ ความเที่ยงได้เท่ากับ 0.89 และ 0.91 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การ ถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง เดียว และ t-test

ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้บริโภคกลุ่มลูกค้าอาเซียน ในโรงพยาบาลยันฮีมีความต้องการการใช้บริการสุขภาพ อยู่ในระดับมาก (\dpi{100} \bar{X} = 3.60 , SD = 0.78) และพฤติกรรม ผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก (\dpi{100} \bar{X} = 3.62, SD = 0.88) 2) ผู้บริโภคกลุ่มลูกค้าอาเซียนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความต้องการการ ใช้บริการสุขภาพ ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้บริโภคในประเทศ กลุ่มอาเซียนที่แตกต่างกัน มีความต้องการการใช้บริการ สุขภาพ แตกต่างกันอย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้บริโภคกลุ่มลูกค้าอาเซียนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมผู้บริโภค ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้มีเพศและประเทศในกลุ่มลูกค้าอาเซียน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมผู้บริโภคแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความต้องการการ ใช้บริการสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภค (Beta = 0.188) และสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 2.9 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

The relationship between needs of health service utilization and consumer behaviors of ASEAN clients at a private hospital in Bangkok Metropolitan.

Ninlanon, K., Monaiyapong, P. S., & Suwonnakote, K.

This research was a descriptive research with three following objectives: 1) to study the needs for health service utilization and the consumer behaviors of the ASEAN consumers at Yanhee International Hospital (YIH); 2) compare the differences of the needs for health service utilization and the consumer behaviors of the ASEAN consumers who had different personal data; and, 3) to study the relation between the needs for health service utilization and the consumer behaviors of the ASEAN consumers at YIH. The questionnaires had used as a research tools. The IOC were 0.88 and 0.94 and the reliability coefficients were 0.89 and 0.91 respectively. The frequency, percentage, standard deviation, simple regression analysis, one-way analysis of variance and t-test were used in data analysis.

The findings of this research were as follows; 1) The ASEAN consumers at YIH had the needs for health service utilization at high level (\dpi{100} \bar{X} = 3.60 , SD = 0.78) and the consumer behaviors were at high level (\dpi{100} \bar{X} = 3.62 , SD = 0.88); 2) The ASEAN consumers who were different in gender, age, education, and the average monthly income, had similar needs for health services utilization. But those who came from different ASEAN countries had significantly different in the needs for health services utilization at p < .05. The ASEAN consumers who were different in age, education and the average monthly income, had no difference in the consumer behaviors. While those who were different in gender and ASEAN countries had significantly different consumer behaviors at p < .05; and, 3) The needs for health services utilization were related to consumer behavior (Beta = 0.188) that could explain the variance 2.9 percents at p < .05.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
นิลนนท์ ก., ส. โมไนยพงศ์ เ., & สุวรรณโคต ก. (2016). ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการการใช้บริการสุขภาพกับพฤติกรรมผู้บริโภค กลุ่มลูกค้าอาเซียนในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร. Thai Journal of Nursing, 63(3), 19–26. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46987
Section
Research Article