ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

Main Article Content

ดารุณี จันฤาไชย

Abstract

การวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลังนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะขาดออกซิเจนใน ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร กลุ่ม ตัวอย่างคือเวชระเบียนของมารดาที่มาคลอดในโรงพยาบาล พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จำนวน 66 แฟ้ม ถูกเลือกแบบ เจาะจง กลุ่มศึกษา คือ เวชระเบียนมารดาที่คลอดบุตร คะแนน Apgar score ที่ 1 นาทีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 จำนวน 22 แฟ้ม กลุ่มควบคุม คือเวชระเบียนมารดาที่ คลอดบุตรคะแนน Apgar score ที่ 1 นาทีมากกว่า 7 จำนวน 44 แฟ้ม เก็บรวบรวมข้อมูลจากทะเบียนคลอดและเวชระเบียนผู้ป่วยใน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า ความถี่ ร้อยละ และ Chi-square test และ Odds ratio (OR)

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะ ขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ วิธีการคลอดโดยใช้เครื่องดูดสูญญากาศ (OR = 17.50) การคลอดระยะที่ 2 นานกว่า 60 นาที (OR = 9.80) และมารดาอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 35 ปี (OR = 5.13)

 

The risk factors of Birth Asphyxia in a Newborn at the Pra Arjarn Phun Ajaro Hospital.

Janruechai, D.

This Retrospective study aimed to investigate risk factors of birth asphyxia in a newborn at Pra Arjarn Phun Ajaro Hospital. The samples of 66 patient records of pregnant women who had delivered a child at this hospital, was purposively selected. The study group included 22 records of pregnant women who delivered a child with Apgar score at 1 minute lower than or equal to 7. The control group included 44 records of pregnant women who delivered a child with Apgar score at 1 minute greater than 7. Data were collected from patient records during October 1, 2008 to September 30, 2010. The data were analyzed for frequency, percent, Chi-square test, and Odds ratio (OR).

The results revealed that there were three significant risk factors of birth asphyxia including vacuum extraction (OR= 17.50), prolongation of the second stage labour which was over 60 minutes (OR = 9.80), and pregnant women age at 35 years or over. (OR = 5.13).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จันฤาไชย ด. (2016). ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร. Thai Journal of Nursing, 61(4), 27–32. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47611
Section
Research Article