ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของอาจารย์ ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Main Article Content

พรรณิภา สืบสุข
วันดี โตสุขศรี
กลิ่นชบา สุวรรณรงค์

Abstract

การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ระดับความสุขในการทำงานและปัจจัยทำนายความสุขใน การทำงานของอาจารย์พยาบาลในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์พยาบาล ที่ปฏิบัติงานที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 83 คนเลือกโดยการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือวิจัย ได้แก่แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามภาระงานการรับรู้ลักษณะงาน และความสุขในการทำงาน ผู้วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ มีนาคม ถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2553

ผลการศึกษาพบว่าอาจารย์พยาบาลมีความสุข ในการทำงานอยู่ในระดับสูง อายุ ประสบการณ์ทำงานและ การรับรู้ลักษณะงาน สามารถอธิบายความแปรปรวนของ ความสุขในการทำงานของอาจารย์พยาบาลได้ร้อยละ 25 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

Factors affecting happiness at work of faculty members, Faculty of Nursing, Mahidol University.

Suebsuk, P., Tosuksri,W., & Suwanrong , K. 

This correlational study examines the level of happiness at work and factors predicting happiness at work among faculty members, Faculty of Nursing, Mahidol University. The sample of 83 faculty members was selected by a simple random sampling. The research instruments were questionnaires on personal factors, workload, job characteristics and the happiness at work scale. Data collection was done during March through July, 2010.

The results revealed that the faculty members had a high level of happiness at work. Age, work experience and job characteristics significantly accounted for 25 percents of variance in happiness at work. (R2 = 0.25, p < .05)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สืบสุข พ., โตสุขศรี ว., & สุวรรณรงค์ ก. (2016). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของอาจารย์ ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. Thai Journal of Nursing, 61(4), 33–40. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47612
Section
Research Article