พฤติกรรมการเปิดรับ ความคาดหวัง และความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์เว็บไซต์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์

Main Article Content

วราภรณ์ ศิริธรรมานุกุล
พินิจ นีลกุล

Abstract

การวิจัยเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา พฤติกรรมการเปิดรับความคาดหวัง และความพึงพอใจ ในการใช้ประโยชน์เว็บไซต์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ของผู้ใช้ เว็บไซต์ และความสัมพันธ์กับลักษณะส่วนบุคคล การ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ มีผู้ตอบแบบ สอบถามได้สมบูรณ์ จำนวน 372 คน ผลการวิจัย มีดังนี้

1. ผู้ใช้เว็บไซต์ ร้อยละ 55.65 มีพฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์ น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน และร้อยละ 41.67 ใช้เวลาในการเปิดรับบริการโดยเฉลี่ย 15-30 นาทีต่อครั้ง ความคาดหวังในการใช้ประโยชน์เว็บไซต์อยู่ในระดับสูงมาก (\inline \dpi{80} \bar{X} = 42.89, SD = 4.32) ความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์เว็บไซต์อยู่ในระดับสูงมาก (\inline \dpi{80} \bar{X} = 40.73, SD = 6.81)

2. ผู้ใช้เว็บไซต์ ที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความ คาดหวังในการใช้ประโยชน์เว็บไซต์แตกต่างกัน ผู้ที่มี การศึกษาและความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคมะเร็งแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้ที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์เว็บไซต์ไม่แตกต่างกัน

3. พฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์ มีความสัมพันธ์ ในทางบวกกับความคาดหวังในการใช้ประโยชน์เว็บไซต์ (r = 0.116) แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ ใช้ประโยชน์เว็บไซต์

 

Exposure behavior, expectation and satisfaction on the website utilization of Chulabhorn Hospital among web users.

Sirithammanukul, W., & Neelkun, P. 

This descriptive research aims to study the exposure behavior, expectation and satisfaction on the website utilization of Chulabhorn Hospital among web users and the relation to personal characteristics. Using the online questionnaires, data collection were done during February to July 2011. There were 372 web users who completed all questionnaires. The results were as follows.

1. The web users, 55.65 percents of them, exposed to website less than one day per week. Most of them (41.67%) exposed to website 15-30 minutes in average. Their expectation on the website utilization were at the very high level (\inline \dpi{80} \bar{X} = 42.89, SD = 4.32). Their satisfaction on the website utilization were also at the very high level (\inline \dpi{80} \bar{X} = 40.73, SD = 6.81).

2. The web users who had different income, had different expectation on the website utilization. Those who had differences in education and relation to cancer patients, had also differences in exposure behaviors at the statistical significance level .05. The web users with different personal characteristics had no differences in satisfaction on website utilization.

3. The exposure behavior had significantly positive correlation with expectation on website utilization (r = 0.116, p< .05), but had no correlation with satisfaction on the website utilization.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศิริธรรมานุกุล ว., & นีลกุล พ. (2016). พฤติกรรมการเปิดรับ ความคาดหวัง และความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์เว็บไซต์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์. Thai Journal of Nursing, 61(4), 41–48. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47615
Section
Research Article