สภาพการณ์การจัดการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย

Main Article Content

บุญทิพย์ สิริธรังศรี

Abstract

การศึกษาพยาบาลไทยมีพัฒนาการที่ดีมาอย่าง ต่อเนื่อง กำเนิดขึ้นครั้งแรกในลักษณะของการฝึกหัดอาชีพ สำหรับผู้หญิง โดยฝึกหัดกันในครัวเรือน ในวัดหรือฝึกหัด ด้วยตนเอง โดยมีวัดและบ้านเป็นสถานที่ฝึก ใน พ.ศ. 2439 ได้กำเนิดโรงเรียนพยาบาลขึ้นครั้งแรก ที่โรงพยาบาล ศิริราช ในพระราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ปัจจุบันคือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล การศึกษาพยาบาลไทยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถึงการเข้าสู่การเป็นวิชาชีพการพยาบาล ความสำเร็จใน พัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลที่ผ่านมา เกิดจากผู้นำทางการพยาบาลที่มีวิสัยทัศน์และสมรรถนะรวมทั้งการ ได้รับความร่วมมือจากพยาบาล ปัจจุบันมีสถาบันการ จัดการศึกษาพยาบาลกระจายทั่วประเทศไทย จำนวน 82 แห่ง สังกัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและมูลนิธิ มีการจัด การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทซึ่งมีทั้งระบบ ชั้นเรียนและระบบการศึกษาทางไกลและระดับปริญญาเอก มีการจัดเรียนการสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ การศึกษาทุกระดับ มีทั้งหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ ปัจจุบันการศึกษาพยาบาลของประเทศไทยได้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคเอเซียและนานาประเทศ

 

Overview of nursing education management in Thailand

Siritarungsri, B. 

Nursing education in Thailand has continually developed. First, nursing education was arranged as an occupation for women. Nurses in the past were trained by their families, Buddhist monks, or by self-study. The temples and the homes were their training settings until 1896 when the first nursing school (now the Faculty of Nursing, Mahidol University) was established at Siriraj Hospital. This first nursing school in Thailand was founded under the patronage of Queen Sripatcharintra, the Queen of His Majesty King Rama V. Currently, nursing education has been developed to become a nursing profession. Nursing leaders who have vision and competence as well as nurses' cooperation lead to high achievement of nursing profession. Presently, there are 82 nursing education institutes which are under supervision of government and private sectors as well as foundation throughout the country. Bachelor and Master Degrees are provided by means of both traditional class room and distance education methods. Doctoral programs have been provided also. Some programs in each degree are offered in both Thai and international languages. Nowadays, nursing education in Thailand has been recognized nationally as well as internationally.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สิริธรังศรี บ. (2016). สภาพการณ์การจัดการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย. Thai Journal of Nursing, 61(4), 57–64. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47618
Section
Special Article