คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ

กองบรรณาธิการใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และผู้สนใจส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาพยาบาล การบริหารการพยาบาล  การปฏิบัติการพยาบาล  วิชาชีพการพยาบาล และสุขภาพ เพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพยาบาล  เรื่องที่ส่งต้องเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และเก็บข้อมูลไม่เกิน 5 ปี

รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการจัดเตรียมต้นฉบับของบทความ

      1.จัดพิมพ์ต้นฉบับโดยโปรแกรม Microsoft word  ไม่แยกคอลัมภ์  ใช้กระดาษ ขนาด A4  มีความยาวไม่เกิน 10 หน้า  ใช้ Font AngsanaUPC ขนาด 16  ระยะระหว่างบรรทัดใช้ Single spacing

  1. ระบุชื่อเรื่อง ชื่อ -สกุล ผู้เขียนทุกคน และคำสำคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ   และสถานที่ทำงาน (กรณีไม่ได้ปฏิบัติงานให้ระบุที่อยู่ที่บ้าน) และแหล่งทุนวิจัยที่ได้รับ(ถ้ามี) บทความวิจัย และบทความวิชาการ ต้องมีเนื้อหาของบทคัดย่อภาษาไทย และ Abstract ความยาวไม่เกิน 250 คำ    
  2. บทความวิจัย ให้เขียนตามหัวข้อดังนี้ ความสำคัญของปัญหา คำถามการวิจัย/วัตถุประสงค์การวิจัย  สมมติฐานการวิจัย   (ถ้ามี)  กรอบแนวคิดของการวิจัย  วิธีดำเนินการวิจัย ให้ระบุชนิดของการวิจัย ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือวิจัยให้ระบุที่มา  ลักษณะ ระบบการให้คะแนน และการแปลผล (สำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ) การหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย และผลการหาคุณภาพ   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล  ผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย   ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง                                               บทความวิชาการ ให้มีหัวข้อ ความนำ  หัวข้อของเนื้อหา บทสรุป และเอกสารอ้างอิง                                  บทความพิเศษ เป็นบทความที่ผู้แต่งได้รับเชิญให้เขียนบทความ ไม่กำหนดรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง อาจเขียนในรูปแบบของบทความวิชาการ หรือ บทความทั่วไปได้  
  1. การอ้างอิง การอ้างอิงในเนื้อความ ระบุนาม และปีในวงเล็บ ในรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง ใช้ระบบของ APA (7thed.) ค.ศ. 2020 ศึกษาตัวอย่างที่ให้ไว้ หรือจากหนังสือ Publication Manual of the American Psychological  Association (7thed.)

โปรดตรวจสอบต้นฉบับให้เขียนหัวข้อต่าง ๆ และให้ข้อมูลครบถ้วน  ใช้คำต่าง ๆ ถูกต้องตามพจนานุกรมไทย และอังกฤษ  รวมทั้งคำศัพท์ทางวิชาการ การเขียนประโยคถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ และใช้ระบบการอ้างอิงของ  APA ได้ถูกต้องทั้งการอ้างอิงในเนื้อความ และในรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง

  1. การส่งต้นฉบับ กระทำได้ 2 วิธี คือ 1)   ส่งไฟล์ต้นฉบับ online เข้า Submission ในระบบ ThaiJO  ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJN/index  โปรดศึกษาคู่มือ Author ในระบบ ThaiJO พร้อมแบบฟอร์มการส่งต้นฉบับ และหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการส่งบทความ   หรือ                                                  2) ส่งเป็นเอกสาร จำนวน 3 ชุด พร้อมไฟล์ บันทึกบทความลงในแผ่นบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ (CD) และกรอกแบบฟอร์มการส่งต้นฉบับให้สมบูรณ์ และหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการส่งบทความ ส่งไปยัง  บรรณาธิการวารสารพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  เลขที่ 21/12  ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400  

            บรรณาธิการจะทำการตรวจสอบรูปแบบให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของวารสารพยาบาล และแจ้งให้ท่านทราบ และดำเนินการปรับหากมีการแก้ไข

              เมื่อฝ่ายวารสาร รับเรื่องแล้ว และผ่านการตรวจสอบรูปแบบแล้ว กองบรรณาธิการจะจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิชญพิจารณ์ (Peer reviewers) อ่านต้นฉบับ 3 ท่านต่อบทความ เพื่อประเมินคุณภาพ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  และสรุปผลการพิจารณา จากนั้นจะแจ้งผลการประเมินคุณภาพให้ผู้เขียนทราบเพื่อการปรับปรุง เมื่อท่านได้ปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้ว ให้ส่งไฟล์ที่แก้ไขแล้วกลับเข้าในระบบ ThaiJO หรือ ส่งคืนบทความที่แก้ไขแล้วไปยังสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

 ผู้ที่ส่งไฟล์ต้นฉบับ online เข้าในระบบ ThaiJO สามารถติดตามความก้าวหน้าได้ในระบบ

ท่านที่ต้องการหนังสือรับรองการลงตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลโปรดแจ้งเมื่อส่งต้นฉบับ ทางบรรณาธิการจะออกหนังสือรับรองการลงตีพิมพ์บทความในวารสารพยาบาลในฉบับที่กำหนดให้ เมื่อผ่านการประเมินจากผู้พิชญพิจารณ์ ครบแล้วซึ่งจะใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน

โปรดกรอกแบบฟอร์มการส่งต้นฉบับ ให้ครบถ้วน ผู้แต่งอย่างน้อย 1 ชื่อ ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ ผู้เป็นพยาบาลต้องเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพ หรือสมาชิกกิตติมศักดิ์  นักศึกษาพยาบาลต้องเป็นอนุสมาชิก  ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครได้ที่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

            6) ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียม เรื่องที่ส่งเข้าขอลงตีพิมพ์ในวารสารพยาบาล ตั้งแต่ พ.ศ. 2565 ต้องชำระเงินจำนวน 4,000.00 บาทต่อบทความ (สี่พันบาทถ้วน) ให้แก่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำหรับการดำเนินงานของวารสารพยาบาล โดยจ่ายเป็นเงินสดที่ฝ่ายจัดการวารสารพยาบาล หรือ โอนเงินเข้าชื่อบัญชี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ เลขที่บัญชี 052-2-033286 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรางน้ำ กรุงเทพมหานคร

 

                                                                    แบบฟอร์มการส่งต้นฉบับ
1. ชื่อเรื่อง
(ภาษาไทย).....................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................................
2. ข้อมูลผู้เขียนทุกคน (ระบุชื่อ นามสกุล คำนำหน้านาม คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา ตำแหน่ง และสถานที่ทำงาน)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทยและอังกฤษ)......................................................................................................................
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ(ถ้ามี) .............................................................................................................................................................................
ตำแหน่ง และสถานที่ทำงาน (ภาษาไทยและอังกฤษ)...............................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์.................................................................................................................................
โทรศัพท์: ............................................. e-mail address: .................................................................................
(เพิ่มรายชื่อถ้ามีผู้แต่งมากกว่า 1 คน และใส่เครื่องหมาย * ที่ชื่อผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)
กรณีที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย โปรดระบุชื่อทุน และแหล่งทุน...............................................................................
                  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่นใดมาก่อน หรือไม่ได้ส่งให้วารสารวิชาการชื่ออื่นเพื่อขอลงตีพีมพ์ ผู้แต่งร่วมทุกคนได้รับทราบการส่งบทความนี้ เพื่อขอลงตีพิมพ์ในวารสารพยาบาล และยินดีปรับปรุงแก้ไขบทความตามคำแนะนำที่ไีด้ร้บ
                                                           ลงชื่อ ..................................................................ผู้ส่งบทความ
                                                                 (...................................................................)
                                                                     วันเดือนปี................................................
บทความวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ให้ระบุชนิดของเอกสาร (สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือ ดุษฎีนิพนธ์) ชื่อปริญญา ระดับการศึกษา(ปริญญาโท หรือปริญญาเอก) และชื่อสถาบันการศึกษา
.....................................................................................................................................................................................
                                              ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความของนักศึกษาในเรื่องนี้มีความถูกต้อง และมีเนื้อหาครบถ้วน
                                                              ลงชื่อ ..............................................................(อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)
                                                                       (..............................................................)