คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ

กองบรรณาธิการใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และผู้สนใจส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาพยาบาล การบริหารการพยาบาล  การปฏิบัติการพยาบาล  วิชาชีพการพยาบาล และสุขภาพ เพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพยาบาล  เรื่องที่ส่งต้องเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และเก็บข้อมูลไม่เกิน 5 ปี

รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการจัดเตรียมต้นฉบับของบทความ

            1.จัดพิมพ์ต้นฉบับโดยโปรแกรม Microsoft word  ไม่แยกคอลัมภ์  ใช้กระดาษ ขนาด A4  มีความยาวไม่เกิน 10 หน้า    ใช้ Font AngsanaUPC ขนาด 16  ระยะระหว่างบรรทัดใช้ Single spacing

  1. ระบุชื่อเรื่อง ชื่อ -สกุล ผู้เขียนทุกคน และคำสำคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ   และสถานที่ทำงาน (กรณีไม่ได้ปฏิบัติงานให้ระบุที่อยู่ที่บ้าน) และแหล่งทุนวิจัยที่ได้รับ(ถ้ามี) บทความวิจัย และบทความวิชาการ ต้องมีเนื้อหาของบทคัดย่อภาษาไทย และ Abstract ความยาวไม่เกิน 250 คำ    
  2. บทความวิจัย ให้เขียนตามหัวข้อดังนี้ ความสำคัญของปัญหา คำถามการวิจัย/วัตถุประสงค์การวิจัย  สมมติฐานการวิจัย   (ถ้ามี)  กรอบแนวคิดของการวิจัย  วิธีดำเนินการวิจัย ให้ระบุชนิดของการวิจัย ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือวิจัยให้ระบุที่มา  ลักษณะ ระบบการให้คะแนน และการแปลผล (สำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ) การหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย และผลการหาคุณภาพ   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล  ผลการวิจัย                การอภิปรายผลการวิจัย   ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง  บทความวิชาการ ให้มีหัวข้อ ความนำ  หัวข้อของเนื้อหา      บทสรุป และเอกสารอ้างอิง

          ส่วนบทความพิเศษ เป็นบทความที่ผู้แต่งได้รับเชิญให้เขียนบทความ ไม่กำหนดรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง 

  1. การอ้างอิงในเนื้อความ ระบุนาม และปีในวงเล็บ ในรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง ใช้ระบบของ APA (6thed.) ค.ศ. 2010 ศึกษาตัวอย่างที่ให้ไว้ หรือจากหนังสือ Publication Manual of the American Psychological  Association (6thed.)

โปรดตรวจสอบต้นฉบับให้เขียนหัวข้อต่างๆ และให้ข้อมูลครบถ้วน  ใช้คำต่างๆ ถูกต้องตามพจนานุกรมไทย และอังกฤษ  รวมทั้งคำศัพท์ทางวิชาการ การเขียนประโยคถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ และใช้ระบบการอ้างอิงของ  APA ได้ถูกต้องทั้งการอ้างอิงในเนื้อความ และในรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง

  1. การส่งต้นฉบับกระทำได้ 2 วิธี คือ 1) ส่งเป็นเอกสาร จำนวน 3 ชุด พร้อมไฟล์ บันทึกบทความลงในแผ่นบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ (CD) และกรอกแบบฟอร์มการส่งต้นฉบับให้สมบูรณ์ ส่งไปยัง  บรรณาธิการวารสารพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  เลขที่ 21/12  ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400  หรือ 2)  ส่งไฟล์ต้นฉบับ online เข้าในระบบ ThaiJO  ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJN/index

            เมื่อฝ่ายวารสาร รับเรื่องแล้ว กองบรรณาธิการจะจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิชญพิจารณ์ (Peer reviewer) อ่านต้นฉบับ    2 ท่านต่อบทความ เพื่อประเมินคุณภาพ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  และสรุปผลการพิจารณา จากนั้นจะแจ้งผลการการประเมินคุณภาพให้ผู้เขียนทราบเพื่อการปรับปรุง เมื่อท่านได้ปรับปรุงเสร็จแล้ว และส่งคืนบทความที่แก้ไขแล้วไปยังสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ บรรณาธิการจะทำการตรวจสอบรูปแบบให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของวารสารพยาบาล และแจ้งให้ท่านทราบ และดำเนินการปรับหากมีการแก้ไข และออกหนังสือรับรองการลงตีพิมพ์บทความในวารสารพยาบาลในฉบับที่กำหนดให้ส่วนผู้ที่ส่งไฟล์ต้นฉบับ online เข้าในระบบ ThaiJO สามารถติดตามความก้าวหน้าได้ในระบบ