Return to Article Details การเปลี่ยนแปลงทางกลศาสตร์ของปอดในผู้บาดเจ็บทรวงอกในระยะวกิ ฤต : การทบทวนวรรณกรรม Download Download PDF