การเปลี่ยนแปลงทางกลศาสตร์ของปอดในผู้บาดเจ็บทรวงอกในระยะวกิ ฤต : การทบทวนวรรณกรรม

  • กัญจนา ฤทธิ์แก้ว
  • อรพรรณ โตสิงห์
  • สุพร ดนัยดุษฎีกุล

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ในประเด็นต่างๆได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางกลศาสตร์ของปอด การประเมินกลศาสตร์ของปอด ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกลศาสตร์ของปอดภายหลังการบาดเจ็บ และการฟื้นตัวของกลศาสตร์ปอด และการฟื้นฟูกลศาสตร์ของปอดในผู้บาดเจ็บทรวงอก ผู้ศึกษาสืบค้นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลทางอิเล็คทรอนิคส์ได้แก่ CINAHL, OVID, Science direct, PubMed และสืบค้นด้วยมือ โดยใช้เอกสารทางวิชาการทุกประเภทที่ตีพิมพ์ระหว่างเดือนมกราคม ค.ศ. 2000 ถึงเดือนธันวาคม ค.ศ.2008 ใช้คำสืบค้นได้แก่ pulmonary mechanics, chest injury, chest trauma และ recovery กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกวรรณกรรม คือเป็นวรรณกรรมสามารถตอบคำถามใดคำถามหนึ่งตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ผลการสืบค้นได้หลักฐานที่เกี่ยวข้องจำนวน 66 ฉบับ ประกอบด้วยงานวิจัย 36 เรื่องแบง่ เปน็ งานวจิ ยั เชงิ ทดลอง 7 เรอื่ ง และ งานวจิ ยั ประเภทอนื่ ๆ 29 เรอื่ ง เอกสารอนื่ ๆ ทไี่ มใ่ ช่งานวจิ ยั30 เรื่อง แบ่งเป็น การทบทวนวรรณกรรม 11 เรื่อง และการทบทวนวรรณกรรมเชิงสังเคราะห์เมต้า (meta-analysis) 8 เรื่อง บทความวิชาการจากแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ 5 เรื่อง และตำราที่เกี่ยวข้อง 6 เรื่อง

เนื้อหาที่สกัดได้จากหลักฐานเชิงประจักษ์สรุปได้ดังนี้ 1) การเปลี่ยนแปลงกลศาสตร์ของปอดจากการบาดเจ็บทรวงอกจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผนังทรวงอกเยื่อหุ้มปอด เนื้อปอด ถุงลมปอด หลอดเลือดของปอด และกระบวนการไหลเวียนของหลอดเลือดบริเวณถุงลมปอด 2) การประเมินค่ากลศาสตร์ของปอดสามารถประเมินได้จาก ค่าดัชนีการหายใจแบบตื้นเร็ว (Rapid shallow breathing index: RSBI) 3) ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่ากลศาสตร์ของปอดได้แก่ ความรุนแรงของการบาดเจ็บทรวงอก และความปวด และ 4) วิธีการฟื้นฟูกลศาสตร์ของปอดทำได้โดยประเมินระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บเพื่อใช้เป็นเกณฑ์จำแนกผู้ป่วยกลุ่มที่มีความเสี่ยง จัดระบบการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องโดยมีการกำหนดแผนการรักษาพยาบาลแบบบูรณาการด้วยทีมสหสาขา ประเมินสภาพผู้ป่วยอย่างครอบคลุมตั้งแต่ระยะแรกรับ ส่งเสริมการทำงานของปอดโดยดูแลให้การระบายอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาวะโภชนาการ และควบคุมและจัดการความเจ็บปวดอย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: การบาดเจ็บทรวงอก, กลศาสตร์ของปอด, ความรุนแรงของการบาดเจ็บ, ความปวด, การฟื้นฟูกลศาสตร์ของปอด

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2012-09-11
How to Cite
1.
ฤทธิ์แก้วก, โตสิงห์อ, ดนัยดุษฎีกุลส. การเปลี่ยนแปลงทางกลศาสตร์ของปอดในผู้บาดเจ็บทรวงอกในระยะวกิ ฤต : การทบทวนวรรณกรรม. TJNC [Internet]. 2012Sep.11 [cited 2020Feb.24];25(3):78. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2624

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>