Announcements

ช่องทางการติดต่อกองบรรณาธิการวารสารฯ ช่วงการระบาดของโรค COVID-19

2020-03-24

จากกรณีการระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน ทางวารสารสภาการพยาบาล มีแนวทางในการปฏิบัติให้กองบรรณาธิการวารสารสภาการพยาบาล Work From Home ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 12 เมษายน 2563 เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการแพร่ระบาด และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการจำกัดการแพร่กระจายของโรค COVID-19

ในการนี้ หากต้องการติดต่อกองบรรณาธิการวารสารสภาการพยาบาล ขอให้ติดต่อผ่านทาง

E –mail : Phusanisa.tnmc@gmail.com

Read more about ช่องทางการติดต่อกองบรรณาธิการวารสารฯ ช่วงการระบาดของโรค COVID-19

Current Issue

Vol. 35 No. 2 (2020): เมษายน - มิถุนายน 2563
Published: 2020-05-07

Research Reports

View All Issues

Indexed in tci