Announcements

 • วารสารสภาการพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสาร TCI กลุ่มที่ 1 รอบที่ 4 ปี พ.ศ.2563-2567

  2021-07-26

  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13 และประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ.2563 – 2567

  โดยวารสารสภาการพยาบาล ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทย และจัดให้อยู่ในวารสารวิชากลุ่มที่ 1 ที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) 

  approved.png

  Read more about วารสารสภาการพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสาร TCI กลุ่มที่ 1 รอบที่ 4 ปี พ.ศ.2563-2567
 • ข้อแนะนำการปรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานวารสารเพื่อการอ้างอิงที่ถูกต้อง

  2020-08-20

  ด้วยศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI – Thai Journal Citation Index Centre ) ขอแนะนำให้ผู้ใช้งานวารสารแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในส่วน ชื่อ (ไม่ต้องมีคำนำหน้า) นามสกุล และชื่อเต็มพร้อมตำแหน่ง (ถ้ามี) ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย(ถ้ามี) ให้ถูกต้อง
  โดยสามารถดูขั้นตอนการจัดการข้อมูลส่วนตัวได้ตาม link นี้ :

  https://drive.google.com/…/1mses7-Rf-ivICXqyESpLgcxd-9…/view


  เพื่อแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้
  1. ไม่ไห้ reference ชื่อผิด เนื่องจากชื่อ เอาไว้อ้างอิงผู้ใช้ใส่ตำแหน่งเข้าไปทำให้ระบบเข้าใจผิดเป็นสองคน คะแนนก็จะต้องแบ่งออกไป
  2. ไม่ให้ google จำผิด เนื่องจากผู้ใช้บางท่านชื่อผิด เมื่อ google ค้นหาและจำไว้แล้ว ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นชื่อที่ถูกต้อง จะใช้เวลานานมากกว่า google จะเปลี่ยนให้
  3. จากข้อ 1 เพื่อให้คำนวนคะแนนสำหรับ reference ได้ถูกต้อง และได้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องด้วย

  Read more about ข้อแนะนำการปรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานวารสารเพื่อการอ้างอิงที่ถูกต้อง
 • ช่องทางการติดต่อกองบรรณาธิการวารสารฯ ช่วงการระบาดของโรค COVID-19

  2020-03-24

  จากกรณีการระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน  เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการแพร่ระบาด และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการจำกัดการแพร่กระจายของโรค COVID-19

  ในการนี้ หากต้องการติดต่อกองบรรณาธิการวารสารสภาการพยาบาล สามารถติดต่อได้ที่

  นางสาวพลอยนภัส อนันต์เดชจิรกุล

  E –mail : tjtnmc@gmail.com

  โทร. 02 596 7521

  Read more about ช่องทางการติดต่อกองบรรณาธิการวารสารฯ ช่วงการระบาดของโรค COVID-19
 • ประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล

  2018-05-30

  ประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล
  อัตราค่าสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไปมีอัตราดังนี้
       สมาชิก              1 ปี                  500 บาท
       สมาชิก              3 ปี              1,200 บาท
       ราคาต่อเล่ม                             150 บาท


  สำหรับบทความที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสภาการพยาบาล ผู้เขียนจะมีค่าใช้จ่ายดังนี้
       1. สมัครเป็นสมาชิกวารสารสภาการพยาบาลเป็นเวลา 3 ปี
       2. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความจำนวน 3 ท่านเป็นเงิน 1,500 บาท
       3. ค่าตอบแทนการแปล/Edit บทคัดย่อภาษาอังกฤษเป็นจำนวนเงิน 500 บาท

  Read more about ประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล
 • สารสัมพันธ์

  2014-04-01

  วารสารสภาการพยาบาลเป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 และอยู่ในระบบของฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI) ค่า Impact Factor ในปี พ. ศ . 2560 = 6.1
  ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานบทความวิชาการและงานวิจัยเข้ามาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสภาการพยาบาล

  Read more about สารสัมพันธ์
 • การส่งบทความทางออนไลน์

  2013-06-12

   

  วารสารสภาการพยาบาลได้พัฒนาระบบออนไลน์ ซึ่งสมาชิกมีหลายประเภท ได้แก่

  1. สมาชิกประเภทผู้อ่านบทความ (Reader)ท่านสามารถลงทะเบียนในฐานะที่เป็นผู้อ่าน (คู่มือการลงทะเบียนผู้ใช้)หลังจากสมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้วท่านสามารถเข้ามาอ่านบทความได้ตามความสนใจ

   

  2. สมาชิกประเภทผู้ประพันธ์บทความ (Author)ท่านสามารถลงทะเบียนในฐานะที่เป็นผู้ประพันธ์และส่งบทความทางออนไลน์ได้โดยศึกษาการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับได้จาก

  2.1 คำแนะนำสำหรับผู้เขียนเพื่อเตรียมต้นฉบับ (คำแนะนำสำหรับผู้เขียน )

  2.2 คู่มือการส่งต้นฉบับ (คู่มือการส่งต้นฉบับ )

  2.3แบบฟอร์มยีนยันผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีผลงานของนักศึกษาปริญญาโท) ต้องทำใหม่   (แบบส่งบทความ)

  2.4 ใบสมัครสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล (ใบสมัครสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล  )

  2.5 แบบชำระเงินทางธนาคาร(แบบการชำระเงินทางธนาคาร)

   

  3.สมาชิกประเภทผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ(Reviewer) โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญจากกองบรรณาธิการในการประเมินบทความในเรื่องที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ (คู่มือผู้ทรงคุณวุฒิ) การเป็นสมาชิกวารสารสภาการพยาบาลทาง ONLINEทุกประเภทจำเป็นต้องลงทะเบียนการเป็นสมาชิกวารสารสภาการพยาบาลก่อนโดยปฏิบัติตามคู่มือการลงทะเบียนแต่ละประเภทที่จัดไว้ให้แล้ว การลงทะเบียนเป็นสมาชิกดังกล่าวระบบจะอนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพียงชื่อเดียวและไม่ควรลงทะเบียนซ้ำเนื่องจากระบบจะกีดกันทำให้ท่านไม่สามารถเข้าระบบได้การสมัครเป็นสมาชิกทุกประเภทนี้ ท่านไม่ต้องเสียค่าสมาชิกแต่อย่างใดทางกองบรรณาธิการจึงใคร่ขอเชิญชวนท่านเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกทางออนไลน์ตามความสนใจโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้หากท่านพบปัญหาใดๆ

   

  กรุณาติดต่อผู้จัดการวารสารออนไลน์ได้ที่

  นางสาวพลอยนภัส อนันต์เดชจิรกุล

  E –mail : tjtnmc@gmail.com

  โทร. 02 596 7521

   

  เริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป

  Read more about การส่งบทความทางออนไลน์