About the Journal

วารสารสภาการพยาบาล

เป็นวารสารวิชาการฉบับภาษาไทยซึ่งมีการตีพิมพ์เผยแพร่ทุก 3 เดือน (Quartery) มีการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) กระบวนการประเมินทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบว่าผู้แต่งเป็นใครและผู้แต่งจะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ประเมินบทความของตน (Double-blind) สถานที่ตั้งของวารสารอยู่ที่สภาการพยาบาล

 

Focus and Scope

วารสารสภาการพยาบาลเป็นของสภาการพยาบาลซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพมีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการที่มีคุณภาพแก่พยาบาลวิชาชีพในระดับประเทศทั้งที่เป็นบทความทางวิชาการที่แสดงถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ นวัตกรรมและการวิจัยทางการพยาบาลการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Evidence-based practice)และการสร้างองค์ความรู้ทางการพยาบาลการพัฒนาระบบและนโยบายการให้บริการสุขภาพการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการศึกษาพยาบาล

 

Peer Review Process

นโยบายของวารสารสภาการพยาบาล ต้นฉบับบทความวิชาการหรืองานวิจัยต้องผ่านการประเมินคุณภาพและจริยธรรมด้านเนื้อหาในบทความหรืองานวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น จำนวนสามท่าน โดยกระบวนการประเมินจะไม่เปิดเผยให้เจ้าของบทความทราบว่าใครคือผู้ประเมินและผู้ประเมินจะไม่ทราบว่าบทความนั้นเป็นของผู้ใด การพิจารณาตัดสินการรับตีพิมพ์ หรือ ปฏิเสธการรับตีพิมพ์ขึ้นอยู่กับผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามท่าน ส่วนการตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นกับบรรณาธิการโดยบรรณาธิการจะส่งผลการพิจารณาไปยังผู้แต่งซึ่งอาจเป็นการตอบรับหรือการปฏิเสธการตีพิมพ์ หากเป็นการตอบรับการตีพิมพ์ ส่วนมากจะมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับแก้ไขซึ่งมีตั้งแต่การปรับแก้ไขเพียงเล็กน้อยจนถึงการปรับแก้ไขระดับมากทั้งนี้เพื่อช่วยให้บทความหรืองานวิจัยนั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้น

 

ระยะเวลาในการดำเนินการประเมินบทความหรืองานวิจัยจนถึงขั้นตอนการตอบรับเพื่อตีพิมพ์นั้นขึ้นกับ คุณภาพของบทความหรืองานวิจัยระยะเวลาประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและระยะเวลาในการแก้ไขต้นฉบับของผู้แต่ง โดยประมาณใช้เวลา 2-3เดือน การปรับแก้ไขขอให้ผู้แต่งดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากบรรณาธิการร่วมกับการชี้แจงการปรับปรุงแก้ไขและส่งมาพร้อมกับบทความฉบับแก้ไข

Publication Frequency

วารสารสภาการพยาบาล กำหนดออกปีละ 4 เล่ม ดังนี้

ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม

ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน

ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน

ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม

 

Open Access Policy

วารสารสภาการพยาบาลมีนโยบายในการเปิดให้ทุกคนเข้าถึงเนื้อหาสาระของวารสารได้ในทันทีที่วารสารแต่ละเล่มขึ้นระบบออนไลน์ (ออกทุก3เดือน)เพื่อให้สาธารณชนได้ใช้ประโยชน์และเป็นการเผยแพร่ความรู้และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้าง

 

Sponsors

สภาการพยาบาล ในกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์

อาคารนครินทรศรี ตำบล. ตลาดขวัญ อำเภอ เมือง จังหวัดนนทบุรี

11000 โทรศัพท์ 02-5967500 โทรสาร 02-5987121

Website : https://www.tnmc.or.th

 

 

Sources of Support

สภาการพยาบาล

 

Journal History

วารสารสภาการพยาบาลเริ่มต้นดำเนินการโดยใช้ชื่อ "สารสภาการพยาบาล (The Thai Nursing Council Newsletter)” ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กันยายน พ.2529)- ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม พ.. 2537) ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเฉพาะภาษาอังกฤษเป็น The Thai Nursing Council Bulletin ส่วนภาษาไทยยังใช้ชื่อเดิม ในปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม พ.. 2538) - ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม พ..2541) โดยมีรองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ระเบียบ เป็นบรรณาธิการท่านแรก และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วารสารสภาการพยาบาล (Thai Journal of Nursing Council) “ ในปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2542) เป็นต้นมา

 

วารสารสภาการพยาบาล ได้พัฒนาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสารกลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วารสารสภาการพยาบาลนี้ได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการและอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre : TCI)กลุ่มที่ 1 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ..2555.