Editor's note

Main Article Content

เพ็ญแข ลาภยิ่ง

Abstract

วิทยาสารฉบับแรกของปี 2560 นี้มีรูปแบบและขนาดเล่มต่างไปจากฉบับก่อนหน้า เนื่องจากต้องการปรับปรุงกระบวนการจัดทำให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCIC) เพื่อให้วิทยาสารของเราชาวทันตสาธารณสุขเข้าไปอยู่ในกลุ่มวารสารคุณภาพตามมาตรฐานดังกล่าว โดยเริ่มจากวิเคราะห์กระบวนการด้วย DOWNTIME ของระบบ LEAN ควบคู่กับศึกษาเกณฑ์ TCI    ปรับชื่อวิทยาสารในภาษาอังกฤษให้กระชับถูกต้องตามหลักภาษา   และปรับโครงสร้างกองบรรณาธิการและกระบวนการให้สอดคล้องกัน ดังจะเห็นได้ว่ากองบรรณาธิการชุดนี้เกือบทั้งหมดเป็นบุคคลภายนอกสำนักทันตสาธารณสุขตามเกณฑ์ TCI  เพื่อให้การบริหารจัดการ ดำเนินการ และกำกับติดตาม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์    ทับซ้อน เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ต่อผู้ใช้บริการวิทยาสาร  ไม่ว่าจะสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย หรือกรมอนามัยเอง    


กองบรรณาธิการของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านชีวสถิติ ระบาดวิทยา คุณภาพชีวิต เศรษฐศาสตร์สุขภาพ (ภาระโรค/ การคลัง) และระบาดวิทยา โดยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 5 ท่าน ส่วนท่านที่ทำงานในโรงพยาบาลชุมชนก็จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการวินิจฉัยโรคในช่องปาก และท่านที่มาจากโรงพยาบาลศูนย์ก็ได้รับอนุมัติบัตรสาขาทันตสาธารณสุขและมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพชั้นนำของวงการทันตแพทยศาสตร์     มีการประชุมกองบรรณาธิการชุดนี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางพัฒนาคุณภาพวิทยาสาร การส่งบทความเข้ารับการพิจารณาลงพิมพ์ และระบบการทบทวนบทความ   


ท่านที่ต้องการหาประเด็นเพื่อทำวิจัย ควรอ่านบทความเรื่องแรกของฉบับนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการทำวิจัยซ้ำ    ในประเด็นหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีผู้ศึกษาแล้วจำนวนมาก การวิจัยในประเด็นหรือกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ย่อมมีโอกาสได้รับการพิจารณามากกว่าและยังเป็นการเพิ่มพูนผลงานวิชาการแก่วงการ ส่วนท่านที่ต้องการส่งบทความมาลงพิมพ์ ขอให้ปฏิบัติตามวิธีการในคำแนะนำผู้นิพนธ์อย่างครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการตอบรับและเริ่มกระบวนการทบทวน   


สำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ควรเข้าอบรมการวิจัยประเมินผลและการเขียนบทความวิชาการด้านสุขภาพช่องปากซึ่งสำนักทันตสาธารณสุขจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ได้บทความที่มีคุณภาพเพียงพอในเบื้องต้น


ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า วิทยาสารทันตสาธารณสุขจะดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ด้านวิชาการของท่าน  พร้อมกับพัฒนาคุณภาพวิทยาสารควบคู่กันไปด้วยเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานวิชาการทันตสาธารณสุขของประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน และยินดีรับฟังทุกความเห็นเพื่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ลาภยิ่ง เ. Editor’s note. Th Dent PH J [Internet]. 2017 Jun. 30 [cited 2024 May 23];22(1). Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThDPHJo/article/view/148559
Section
Editor’s note