Editor's note

Main Article Content

เพ็ญแข ลาภยิ่ง

Abstract

ฉบับนี้มีบทนิพนธ์ต้นฉบับ 4 เรื่อง เป็นเรื่องในกลุ่มเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน วัยรุ่น และโรคไตเรื้อรังและมีบทความปริทัศน์เรื่อง นโยบายการดูแลสุขภาพและสุขภาพช่องปากคนพิการ สอดรับกับการเริ่มงานสุขภาพช่องปากคนพิการในปีงบประมาณ 2561 อย่างเป็นทางการของสำนักทันตสาธารณสุข  


ขณะนี้มีความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องอย่างมากกับแวดวงวิชาการคือ การที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติผลักดัน ร่าง พระราชบัญญัติการวิจัยในคน หลายท่านยังไม่ทราบว่าการวิจัยทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับคน  ไม่ว่าจะเป็นวิจัยจากงานประจำ จากงานบริการ หรือใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่ตนสังกัด  ในฉบับนี้จึงเสนอบทความปกิณกะท้ายเล่มเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อสร้างการรับรู้ว่าเป็นเรื่องสำคัญ โดยได้รับอนุญาตให้เผยแพร่จากกองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ        


วิทยาสารยินดีรับบทนิพนธ์ตามรูปแบบที่กำหนดซึ่งสามารถส่งได้ตลอดเวลา จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ขอแนะนำว่า ผู้เริ่มทำวิจัยเรื่องแรกและต้องการเขียนบทนิพนธ์ลงพิมพ์ควรเข้าอบรมวิชาโครงการ/การวิจัยประเมินผลและการเขียนบทความวิชาการซึ่งสำนักทันตสาธารณสุขจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพเพียงพอในเบื้องต้นและสามารถพัฒนาเป็นบทความที่ดีได้  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการได้อย่างภาคภูมิ    


กองบรรณาธิการได้สรุประยะเวลาในการทบทวนบทความของวิทยาสารปีนี้อยู่ในหน้าถัดไป สามารถเปรียบเทียบกับขั้นตอนการดำเนินงานในหน้า 7 ได้    ขอเรียนย้ำให้ท่านมั่นใจว่า คณะทำงานและผู้ทบทวนมุ่งมั่นดำเนินการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ด้านวิชาการของท่านพร้อมกับพัฒนาคุณภาพวิทยาสารควบคู่กันไปด้วยเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานวิชาการทันตสาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งยินดีรับฟังทุกความเห็นอย่างตั้งใจ ด้วยปัญญากระจ่าง พิจารณาทุกสิ่งตามความเป็นจริง ปราศจากอคติ  ดังพระราชดำรัสอำนวยพรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ลาภยิ่ง เ. Editor’s note. Th Dent PH J [Internet]. 2017 Dec. 31 [cited 2024 May 19];22(2):5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThDPHJo/article/view/148664
Section
Editor’s note