Editor's note

Main Article Content

สุณี ผลดีเยี่ยม

Abstract

วิทยาสารทันตสาธารณสุขฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ของปีที่ 20 ประกอบด้วยบทวิทยาการ 8 เรื่องคือ   1) ต้นทุนต่อหน่วยและอัตราการคืนทุนของบริการทันตกรรมโรงพยาบาลบางกรวย ปีงบประมาณ 2556    2) ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดบริการสุขภาพช่องปากที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดพัทลุง    3) ประเมินผลโปรแกรมการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคทางทันตกรรม เด็ก 6 และ 9 เดือน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดพิษณุโลก ปี 2555-2557     4) ประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคฟันผุในคลินิกเด็กดีอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ปี 2553-2556    5) ผลการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากและบริการทันตกรรมในโรงเรียนประถมศึกษาของอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ปีการศึกษา 2551-2555    6) ประเมินผลโครงการฟันเทียมพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างปี 2548–2556 7) ผลการจัดบริการสุขภาพช่องปาก จังหวัดตรัง พ.ศ. 2554-2556 และ    8) ประสบการณ์การดูแลทันตสุขภาพเด็กออทิสติกของผู้ดูแล


          ขอแก้คำผิดในวิทยาสารทันตสาธารณสุขฉบับที่ 1 ปีที่ 19 หน้า 14 บรรทัดที่ 7 และ 8 คำว่า ขึ้น แก้เป็นคำว่า ผุ  


 ขอความร่วมมือจากผู้ที่จะส่งบทวิทยาการมาลงพิมพ์ คือ


  1. ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเคลือบหลุมร่องฟัน การใช้ฟลูออไรด์เสริม ซึ่งเป็นชุดสิทธิประโยชน์ของเด็กทุกคนแล้ว งานที่มีกลุ่มเด็กที่ไม่ได้รับบริการดังกล่าวเป็นกลุ่มควบคุม จะไม่รับพิจารณาลงพิมพ์

  2. ถ้าส่งเรื่องไปพิจารณาลงพิมพ์ในวิทยาสารอื่นแล้ว ขออย่าได้ส่งมาที่นี่อีก

  3. บทคัดย่อ จะประกอบด้วย วัตถุประสงค์ วิธีการและผลการศึกษาเท่านั้น

  4. ผลการศึกษา เขียนให้ถูกต้องและชัดเจน เพราะคุณค่าของบทวิทยาการอยู่ในส่วนนี้

  5. การอภิปรายผล ขอให้นำผลการศึกษามาใช้เท่านั้น ส่วนใดที่จะอภิปรายที่ไม่ปรากฏในผลการศึกษา ให้ไปเพิ่มเป็นผลการศึกษาก่อนนำมาอภิปราย

  6. ข้อเสนอแนะ ต้องมี และมาจากผลการศึกษาและอภิปราย ขออย่าได้ใช้จินตนาการ

  7. เอกสารอ้างอิง ไม่ใช่ บรรณานุกรม เขียนให้ถูกต้องตามแบบของวิทยาสารทันตสาธารณสุข

  8. เนื้อหาสิ่งที่จะอ้างอิงต้องเป็นผลของการศึกษานั้น ไม่ใช่ส่วนที่ผู้วิจัยเอกสารนั้นกล่าวอ้างถึง ถ้าจะเอามาอ้างโดยที่หาอ่านเอกสารจริงที่ผู้วิจัยนั้นกล่าวอ้างถึงไม่ได้ ต้องเขียนชัดเจนว่าอ้างถึง ไม่ใช่เป็นผลจากการศึกษาที่อ้างอิง

  9. ผู้ที่ปรากฏในทีมผู้วิจัย หมายถึง ผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างสำคัญ ในด้านแนวคิด การออกแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ การร่างรายงานผล และ การตรวจแก้ ปรับปรุงร่างรายงานผล

  10. บุคคลที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน ผู้ให้คำปรึกษา ผู้ช่วยหาทุน ผู้ขี้แนะ ผู้ช่วยให้เข้าถึงแหล่งข้อมูล ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้รวบรวมเอกสารอ้างอิง ผู้ช่วยวิจัย กลุ่มตัวอย่าง บุคคลหรือองค์กรที่ช่วยให้ได้รับความสะดวก และผู้ช่วยงานธุรการ บุคคลหรือองค์กรเหล่านี้ ให้ระบุชื่อไว้ในกิตติกรรมประกาศ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ผลดีเยี่ยม ส. Editor’s note. Th Dent PH J [Internet]. 2015 Mar. 31 [cited 2024 May 24];20(1). Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThDPHJo/article/view/149834
Section
Editor’s note