Editor's note

Main Article Content

สุณี ผลดีเยี่ยม

Abstract

ฉบับนี้ มีบทวิทยาการ 7 เรื่องคือ 1) สภาวะฟันผุของฟันกรามแท้ซี่แรกที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันในนักเรียนประถมศึกษา จังหวัดน่าน  2) ผลการพัฒนารูปแบบการจัดบริการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ให้ครอบคลุมในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2549-2557  3) เปรียบเทียบการเกิดฟันถาวรผุของเด็กประถมศึกษาระหว่างกลุ่มที่อยู่และไม่อยู่ในโครงการ 5 ปีสู่ฝันหนูน้อยฟันไม่ผุ จังหวัดสุพรรณบุรี  4) ความสัมพันธ์ระหว่างการมีลูกอม ขนมกรุบกรอบ น้ำอัดลมที่บ้าน ความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากนักเรียนของผู้ปกครอง กับโรคฟันแท้ผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  5) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสม่ำเสมอในการแปรงฟันก่อนนอนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครนายก  6) การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการจัดสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพช่องปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปรียบเทียบปี 2550 และ 2553  7) กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกับการสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากแก่หน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐ จังหวัดนครปฐม ปี 2556-2557  และ บทความปริทัศน์ 1 เรื่อง คือ บทบาทหน้าที่ทันตาภิบาลในประเทศต่างๆ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ผลดีเยี่ยม ส. Editor’s note. Th Dent PH J [Internet]. 2015 Dec. 31 [cited 2024 May 30];20(3):3. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThDPHJo/article/view/150908
Section
Editor’s note