Editor's note

Main Article Content

วรวรรณ อัศวกุล

Abstract

วิทยาสารทันตสาธารณสุขฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปีที่ 14 ประกอบด้วยบทวิทยาการ 5 เรื่อง ได้แก่ 1.การคาดประมาณกำลังคนด้านทันตสาธารณสุขระยะ 10 ปี (พ.ศ.2551-2560) 2.การใช้ข้อมูลในระบบรายงานเพื่อประเมินสมรรถนะระบบริการทันตสุขภาพ  3.การกำหนดเป้าหมายทันตสุขภาพประเทศไทย 2563  4.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานทันตสุขภาพในโรงเรียนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช  5.การสร้างแบบจำลองเพื่อกำหนดพื้นที่ในการตั้งสถานบริการทางทันตกรรมโดยใช้ GIS


 คณะผู้จัดทำวิทยาสารทันตสาธารณสุขขอขอบคุณในความร่วมมือและการให้สนับสนุนเป็นอย่างดีจากเจ้าของบทความผู้พิจารณาบทความและผู้อ่านทุกท่าน และขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความมาลงตีพิมพ์ในวิทยาสารทันตสาธารณสุขเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ผลงานใหม่ๆตลอดจนการสร้างแรงจูงใจให้ทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานทันตสาธารณสุขและงานสาธารณสุข

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
อัศวกุล ว. Editor’s note. Th Dent PH J [Internet]. 2009 Dec. 31 [cited 2024 May 18];14(2). Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThDPHJo/article/view/178784
Section
Editor’s note