The People's Participation for Health Promotion of Pre-school Children in Child Development Center, Mae Chan District, Chiang Rai Province.

Main Article Content

ไพฑูรย์ สายสงวนสัตย์
จิตมณี ก้างออนตา
ปรานอม เห็นถูก
ไชยวุฒิ อุดมเดช
แทนนิตย์ นาใจ

Abstract

The objectives of the research were to study the participatory of villager for health promotion of children in child development center, and to identify the factors that effect to make decision to participate. This research is the Participatory Action Research [ PAR ) which collected data from child development center's committee, parents and caregivers. The collecting data came from informal interview, observation and focus group discussion. All data is analyzed on content analysis and induction analysis. The result showed that the majority of villagers who participated on child development center's activities was asked by village leader, but they just only came to receive the information for individual using. The interesting point was they didn't particitpate on the level of decision making in the whole activities. Moreover, the major factors that lead to participate was belief and trust in village leader. In the other hand, the reason that didn't co-operate was they thought health promotion was the responsibility of health personnel and child development was the responsibility of caregiver at child development center and the interesting point of child development center was reading and writing more than creative Activity.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
สายสงวนสัตย์ ไ, ก้างออนตา จ, เห็นถูก ป, อุดมเดช ไ, นาใจ แ. The People’s Participation for Health Promotion of Pre-school Children in Child Development Center, Mae Chan District, Chiang Rai Province. Th Dent PH J [Internet]. 2007 Dec. 28 [cited 2024 May 20];12(3):51-6. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThDPHJo/article/view/211075
Section
Original Article

References

1. กลุ่มสังคมศาสตร์สาธารณสุข การมีส่วนร่วมของชุมชน : จุดอ่อนของงานสาธารณสุขมูลฐาน.วารสารสังคม พัฒนา.มปท,2525
2. กาญจนา แก้วเทพ. เครื่องมือการทํางานแนววัฒนธรรมชุมชนกรุงเทพฯ: Mild Publishing., 2538.
3. กาญจนา แก้วเทพ. การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน. กรุงเทพฯ:สามัคคีสาส์น,2538.
4. กระทรวงสาธารณสุข, ความก้าวหน้าการดําเนินการพัฒนาสุขภาพเด็กไทย.กรุงเทพฯ : เดอะเบสท์ดีไซด์,2538.
5. กองโภชนาการ กรมอนามัย คู่มือการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงศูนย์อนามัยเด็ก.กรุงเทพฯ: องค์การ ทหารผ่านศึก,2535.
6. กองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย. การดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิด-6 ปี กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2537.
7. คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสาธารณสุข (2540), ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา สังคมไทย เอกสารการประชุมวิชาการสุขศึกษา แห่งชาติ.กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
8. คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสาธารณสุข แผนพัฒนาสาธารณสุขในช่วงแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544). กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก,2539.
9. ชาคริต คล้ายพิมพ์, การมีส่วนร่วมของกรรมการพัฒนาเด็กและผู้ปกครองเด็กในการดําเนินงาน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กของหมู่บ้าน จังหวัด ปราจีนบุรี, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัญฑิต สาขาการศึกษานอกระบบ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2535.
10. นิตยา คชภักดี รายงานการวิจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมต่อการพัฒนาการของเด็กที่อยู่ในภาวะ ทุพโภชนาการ. แผนกกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2521.
11. นิธิยา รันาปนนท์ และวิบูลย์ รัตนาปนนท์โภชนาศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: โอดียนสโตร์, 2537
12. บังอร ฤทธิ์ภักดี การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานสาธารณสุขมูลฐาน: กรณีศึกษาระดับ หมู่บ้าน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2528.
13. ปรัชญา เวสารัชช์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาชนบท, กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล. 2528.
14.ประเวศ วะสี. การพัฒนาพลังสร้างสรรค์ขององค์กร.กรุงเทพฯ: 2540.
15.ลือชัย วนรัตน์ บทบาทของ อบต. ในงานส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม.2540
16.สง่า ดามาพงษ์, “ โภชนาการวัยทารก” เอกสารประชุมวิชาการประจําปี: โภชนาการสร้างชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ, สมาคมโภชนาการแห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและศูนย์วิจัย แพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537.
17.อดิน รพีพัฒน์, มรว. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและวัฒนธรรม ไทย. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล. (2527)
18.อดิน รพีพัฒน์, มรว.ปัญหาการพัฒนาชนบท:บทเรียนจากยกกระบัตร โครงการพัฒนาชนบท ลุ่มแม่น้ําแม่กลอง, สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น.2531
19.อารีย วัลยะเสวี และไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์, โภชนาการและการเติบโต เปัญหาโภชนาการใน ประเทศไทย, โภชนาการเด็กปกติและเด็กป่วย.กรุงเทพฯ: เรื่อนแก้วการพิมพ์,2531
20. อุทุมพร สุทัศน์วรวุฒิ และเกรียงไกร ตันศิรินทร์ การให้อาหารทางหลอดเลือดดําในผู้ป่วยเด็ก เด็ก วิทยาการก้าวหน้า เล่ม 2.กรุงเทพ: กรุงเทพเวชสาร,2528
21.อํานาจ ถิรลาภ. ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชารัฐศาสตร์, 2528.
22. สมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ.ศักยภาพและ เครือข่ายผู้นําท้องถิ่น คู่มือและทิศทางการพัฒนา ชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหาในชนบท. พิมพ์ครั้งที่ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537