Editor's note

Main Article Content

เพ็ญทิพย์ จิตต์จำนงค์

Abstract

บทวิทยาการ มี 8 เรื่อง ได้แก่ 1. สภาวะโรคฟันผุของประชาชนไทย และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง พ.ศ.2526-2540 2. สภาวะปริทันต์ของประชาชนไทยและปัจจัยเกี่ยวข้องระหว่าง พ.ศ. 2526-2540 3. พัฒนาการและแนวโน้มของระบบการบริการทันตสุขภาพระดับอำเภอ 4. สถานการณ์ การจัดบริการทันตสุขภาพในระดับอำเภอของประเทศไทย 5. สถานการณ์การจัดการบริการทันตสาธารณสุข โดยทันตาภิบาลในสถานีอนามัย พ.ศ. 2540-2541 6. พัฒนาการและสถานการณ์ของการพัฒนากำลังคนด้านทันตสุขภาพในระดับอำเภอ 7. สถานการณ์ การดูแลสุขภาพช่องปากและการใช้บริการทันตกรรมของประชาชน 8. การวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่อระบบบริการทันตสาธารณสุขระดับอำเภอในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
จิตต์จำนงค์ เ. Editor’s note. Th Dent PH J [Internet]. 2001 Dec. 24 [cited 2024 May 30];6(2). Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThDPHJo/article/view/213429
Section
Editor’s note