นโยบายและกลุ่มเป้าหมายของวารสาร (นโยบายของการจัดพิมพ์วารสาร)

  1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการ และบทความจากผลงานวิจัยในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
  2. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ตระหนักถึงความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (e-Education)ค้นคว้า และวิจัย
  3. เพื่อเป็นแหล่งกลางในการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลและแหล่งวิทยาการความรู้ต่าง ๆ อันเป็นการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ แก่สาธารณชนทั่วไป
  4. เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ
  5. เพื่อเป็นช่องทางในการตอบสนองวิสัยทัศน์ (Vision) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์” (Silpakorn is a leading Creative University)

 

Peer Review Process
  - บทความที่เสนอจะพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อย่างน้อยเรื่องละ 2 คน (โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาจะไม่อยู่ในสังกัดเดียวกันกับผู้เสนอบทความ)
  - หลังจากบัณฑิตวิทยาลัยได้รับผลจากผู้ทรงคุณวุฒิครบทั้งสองท่านแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะส่งผลการพิจารณาไปให้ผู้ส่งบทความทาง email เพื่อปรับแก้ไข
  - ขอให้ผู้ส่งบทความปรับแก้บทความตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำ และส่งไฟล์บทความฉบับสมบูรณ์ (เป็นไฟล์ .docx หรือ .doc กลับมายังบัณฑิตวิทยาลัย)
  - หลังจากบัณฑิตวิทยาลัยได้รับไฟล์ฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้โดยผู้ส่งบทความเรียบร้อยแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาบทความ (แบบตอบรับบทความ) ต่อไป


Publication Frequency
  ระยะเวลาการออกวารสาร และรับสมัครบทความวารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University จำนวน 6 ฉบับ/ปี

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ระยะเวลาที่เปิดรับบทความ
1 มกราคม - 30 เมษายน
ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม - เมษายน
ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ระยะเวลาที่เปิดรับบทความ
1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม
ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน - ตุลาคม
ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม

 

แบบประเมินความพึงพอใจของวารสาร Veridian e-journal
   ผู้เสนอบทความสามารถเข้าไปประเมิน ได้ที่ https://goo.gl/forms/B7ePrSCl7W