ประกาศจากวารสาร Veridian E-journal, Silpakorn University

     1. เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้มีการกระทำอันเป็นการลอกเลียนงานวรรณกรรมของบุคคลอื่น ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอให้ผู้ที่จะเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ  Veridian E-Journal ส่งผลการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมบทความของท่านจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ “ อักขราวิสุทธิ์ ” https://plag.grad.chula.ac.th/ แนบส่งมาพร้อมกับบทความที่นำเสนอมาด้วย โดยทางวารสารจะนำผลการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมแนบไปกับบทความประกอบการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่การสมัครส่งบทความ วันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

     2. บทความที่เสนอต้องยังไม่เคยได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่ในที่อื่นมาก่อน และหากบทความที่เสนอ ได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian  E-Journal, Silpakorn University  ผู้เสนอบทความต้องรับรองว่าจะไม่นำบทความไปจัดพิมพ์เผยแพร่ที่อื่นอีก (เว้นแต่จะได้รับ ความยินยอมที่เป็นหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร) และหากเกิดความ เสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ผู้เสนอบทความยินดีรับผิดชอบ ความเสียหายนั้น

     3. ความคิดริเริ่มและการคัดลอกผลงาน 
         บทความวิจัยที่ส่งมายังวารสารวิชาการ Veridian E-Journal จะต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่มาก่อน และไม่ได้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อเผยแพร่ในที่อื่นๆ ผู้นิพนธ์บทความวิจัยต้องไม่ใช้วิธีการลอกเลียนวรรณกรรม ซึ่งเป็นการคัดลอกภาษาและความคิดของผู้อื่น รวมถึงการอ้างผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง การลอกเลียนวรรณกรรมไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ผู้นิพนธ์ต้องไม่ใช้ส่วนอื่นๆ ในบทความของผู้อื่น ประกอบด้วยรูปภาพและตารางจากสิ่งตีพิมพ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้นิพนธ์ต้องไม่ใช้งานที่ตีพิมพ์ไปแล้วของตนเองมาใช้ซ้ำ เพราะถือได้ว่าเป็นการลอกเลียนวรรณกรรมของตนเอง การปลอมแปลงข้อมูล การดัดแปลงข้อมูล และการใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จเป็นสิ่งต้องห้าม และบทความจะถูกถอนจากการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal ผู้นิพนธ์ต้องปฏิบัติตามคำร้องขอจากบรรณาธิการเมื่อบรรณาธิการต้องการตรวจสอบข้อมูลต้นฉบับและข้อมูลอื่นๆ ที่มีการบันทึกไว้จากงานวิจัย

 

การตรวจสอบการพิมพ์ซ้ำ/ซ้ำซ้อน (duplications/plagiarism)
     วารสารวิชาการ Veridian Journal กำหนดตรวจสอบการพิมพ์ซ้ำ/ซ้ำซ้อน (duplications/plagiarism) ของบทความที่สมัครในวารสารวิชาการ Veridian Journal ในระบบ ThaiJo ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยวารสารวิชาการ Veridian Journal กำหนดรับสมัครบทความที่ส่งผ่านระบบ ThaiJo ที่มีเปอร์เซ็นความคล้ายคลึงไม่เกิน 10 % ทั้งนี้ ตั้งแต่การสมัครส่งบทความวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

 

 

การติดตามความก้าวหน้าของบทความที่เสนอเพื่อพิจารณา
         ผู้เสนอบทความสามารถติดตามความก้าวหน้าของบทความที่เสนอเพื่อพิจารณาได้จากทาง “ระบบรายงานสถานะของบทความที่เสนอเพื่อพิจารณาของวารสารวิชาการ Veridian E-Journal ”เว็บไซต์  https://www.proceedings.su.ac.th/journal/tidtam.php หรือ ติดต่อกับผู้ประสานงานทางโทรศัพท์091-4249362 / 091-4249363 ในเวลาราชการ
         ทั้งนี้ หากบทความของท่านอยู่ระหว่างการพิจารณาเกินระยะเวลา 3 เดือน ขอให้ท่านติดต่อกับ ผู้ประสานงานทางโทรศัพท์ 091-4249362 / 091-4249363 ในเวลาราชการ โดยด่วนต่อไป หากท่านไม่ติดต่อจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเสนอบทความเพื่อพิจารณาในวารสารครั้งนี้.

 

ขั้นตอนการพิจารณาบทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่

     ขั้นตอนที่ 1 บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกบทความเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการวารสาร ก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
     ขั้นตอนที่ 2 บทความที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกองบรรณาธิการวารสารแล้ว จะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป