1. รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์  นันทานิช

  บรรณาธิการ   
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  2. ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง   กองบรรณาธิการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  3. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี   กองบรรณาธิการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม)
  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ กำธร กุลชล   กองบรรณาธิการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  5. อาจารย์ ดร. กำไลทิพย์ ปัตตะพงศ์    กองบรรณาธิการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
  คณะโบราณคดี 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  6. อาจารย์ ดร.อธิกมาส  มากจุ้ย   กองบรรณาธิการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
  คณะศึกษาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  7. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร   กองบรรณาธิการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
  ศิลปินศิลปาธร สาขาคีตศิลป์
  คณะศิลปกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  8. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์  วิรัชชัย   กองบรรณาธิการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
  คณะครุศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  9. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร   กองบรรณาธิการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสภาวิชาการ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  10. ศาสตราจารย์ภิธาน ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ   กองบรรณาธิการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
  สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
  11. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์   กองบรรณาธิการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
  คณะอักษรศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  12. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์   กองบรรณาธิการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  13. ศาสตราจารย์กิตติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรี    กองบรรณาธิการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
  กรรมการคณะวุฒิยาจารย์สาขา
  มนุษยศาสตร์และประธานคณะอนุวุฒิยาจารย์
  ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  14. ศาสตราจารย์ เดชา วราชุน   ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์และสื่อผสม)
  สาขาวิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  15. Assoc. Prof. April  Munson, Ph.D.    กองบรรณาธิการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
  Kennesaw State University