รูปแบบการพิมพ์บทความ

1. รายละเอียดการอ้างอิง : ทางวารสารกำหนดให้ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามรูปแบบ APA (American Psychological Association)  (รายละเอียดการอ้างอิง)

     - ในกรณีที่มีรายการอ้างอิงเป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ (รายละเอียดขั้นตอนการแปลง)

2. รูปแบบการพิมพ์บทความ : ผู้เสนอบทความจะต้องจัดพิมพ์บทความตามรูปแบบ (Template) ที่วารสาร Veridian e-Journal กำหนดเท่านั้น  

Template สำหรับการพิมพ์บทความ
(Download)

  

3. ผู้ประสงค์ส่งบทความทางวิชาการ หรือบทความจากผลงานวิจัย ให้จัดพิมพ์ ด้วยแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 15 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาว 15 - 20 หน้ากระดาษ A4 โดยนับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก ทั้งนี้ บทความทุกประเภท ต้องมีส่วนประกอบทั่วไป ดังนี้ 

3.1 ชื่อเรื่องให้พิมพ์ชื่อเรื่องบทความไว้กลางหน้ากระดาษ ด้วยแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 18  ทั้งชื่อเรื่อง ภาษาไทย และชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ พร้อมใส่เครื่องหมาย * และระบุ footnote ว่าบทความนี้เขียนขึ้นมาจากวัตถุประสงค์ใด 

3.2 ชื่อผู้เขียนครบทุกคน ( กรณีที่เขียนหลายคน ) ใส่ชื่อผู้เขียนบทความ โดยไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อไว้ด้านขวาสุด พร้อมใส่เครื่องหมาย ** เพื่อระบุใน footnote ว่าผู้เขียนเป็นใคร ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ของผู้เขียนทุกคน อยู่สถานที่ใด พร้อมระบุ e-mail address ที่ติดต่อได้ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

      (ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ดังนั้น จึงกำหนดให้ผู้เสนอบทความที่ส่งบทความเป็นภาษาไทยจัดทำชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่งและคณะ สังกัด ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษา ให้เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีรายการอ้างอิงเป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ)

4. เนื้อหาในบทความ แบ่งได้ ดังนี้

4.1 บทความทางวิชาการ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง บทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บทนำ ตัวบทความหลัก บทสรุป และใช้คำว่า  เอกสารอ้างอิง ในบทความภาษาไทย และคำว่า References ในภาษาอังกฤษ 

4.2 บทความจากผลงานวิจัย บทความกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ควรประกอบด้วย   ชื่อเรื่อง  บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   บทนำ   การดำเนินการวิจัย   ผลการวิจัย   สรุปและอภิปรายผล และบรรณานุกรมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5. รูปภาพ แผนภูมิ ตารางประกอบ หรืออื่น ๆ ให้แทรกไว้ในเนื้อหาของบทความ ต้องมีหมายเลขกำกับ ในบทความ อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ถูกต้อง  ชัดเจน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ใช้รูปภาพสี หรือขาว – ดำ ที่มีความคมชัด สไลด์ ภาพวาด ควรวาดด้วยหมึกอินเดียนอิงค์ หรือเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ (JPEG, GIF) หรือภาพที่พรินต์จากเครื่องพิมพ์เลเซอร์