Return to Article Details ผลการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในรายวิชา 234 110 ครูกับสังคมอีสาน Download Download PDF