Return to Article Details อิทธิพลของคุณลักษณะงานและบรรยากาศองค์การ ร่วมกับการรับรู้การสนับสนุน จากหัวหน้างานและองค์การ ผ่านผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่มีผลต่อ ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ (The Influence of Job Characteristics and Organizational Climate together with Perceived Supervisor Support and Organizational Support through In – role Job Performance Affecting Organizational Commitment of Support Staff in State University) Download Download PDF