อิทธิพลของคุณลักษณะงานและบรรยากาศองค์การ ร่วมกับการรับรู้การสนับสนุน จากหัวหน้างานและองค์การ ผ่านผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่มีผลต่อ ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ (The Influence of Job Characteristics and Organizational Climate together with Perceived Supervisor Support and Organizational Support through In – role Job Performance Affecting Organizational Commitment of Support Staff in State University)

Main Article Content

วสุธิดา นักเกษม (Wasutida Nakkasem)
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (Viroj Jadesadalug)

Abstract

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะงานและบรรยากาศองค์การ ร่วมกับการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานและองค์การ ผ่านผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวนทั้งหมด 260 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน


               ผลการวิจัย พบว่า 1) อิทธิพลของคุณลักษณะงานและบรรยากาศองค์การ ร่วมกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และหัวหน้างาน ส่งผลเชิงบวกผลต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ และ 2) การทดสอบความเป็นตัวแปรกลางพบว่าผลการปฏิบัติงานตามเป็นตัวแปรกลางในความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานและบรรยากาศองค์การกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งนี้ได้มีการอภิปรายผลและประโยชน์ของการศึกษาวิจัย รวมทั้งเสนอแนะการวิจัยในอนาคต


 


                  This research aims to study the influence of job characteristics and organizational climate together with the perception of support from the supervisors and the organization through in – role job performance affecting organizational commitment of Support Staff in State University. The sample consisted of 163 public support personnel. The five-level questionnaire was used to analyze data, including frequency, percentage, mean and standard deviation, and stepwise multiple regression analysis  The research findings were as follows: 1) The influence of job characteristics and organizational climate. Together with the recognition of support from the organization. And supervisor Positive effect on the performance of the support staff in public universities and 2) Variance testing found that performance was based on a central variable in the relationship between job characteristics and organizational climate with the organizational commitment of support staff in state universities. The results of the study were discussed. Including future research proposals.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts