Published: 2019-03-18

ใบรองปก

Veridian E-Journal Silpakorn University

คำนำ

Veridian E-Journal Silpakorn University

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Veridian E-Journal Silpakorn University

จ-ฐ

อำนาจการบริหารการศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 (Thai Educational Administration Authority in Thailand 4.0 Era)

กัญญาภัค อังสุพันธุ์โกศล (Kanyapak Angsuphankosol), กานต์ชนก พรมทา (kanchanok promtha), ชัยวัฒน์ พนมวรชัย (Chaiwat Phanomworachai), ดวงกมล โถทอง (Duangkamon Thotong), ธีรังกูร วรบำรุงกุล (Theerangkoon Warabamrungkul)

38-54

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวของ SMEs ในภาคตะวันออก ของประเทศไทย (Factors Influencing Employer Decision in Hiring of Migrant Workers of SMEs in the Eastern Region of Thailand)

จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ (Jutamard Thaweepaiboonwong), ยุวดี ศิริยทรัพย์ (Yuvadee Siriyasub), พชร สุขสุเมฆ (Pachara Suksumek), ปฐมวัฒน์ สุระประจิต (Prathomwat Suraprajit)

109-128

การศึกษาเงื่อนไขการคงอยู่ในองค์กรของพนักงานศูนย์การค้า (Study of the Conditions for Employee Retention in Shopping Center)

นภัสนันท์ แจ่มฟุ้ง (Napassanun Jamfung), อัจศรา ประเสริฐสิน (Ujsara Prasertsin), นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ (Nanchatsan Sakunpong)

239-256

ยุทธศาสตร์โรงเรียนประชารัฐกับการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล (Pracharath School Strategy and Education Administration in the Digital Era)

นันทิพร ฉัตรแก้ว (Suwimon Huangkasem), นิรุตติ์ วงคำชัย (Nirutt Wongkhamchai), ปัทมา เขาจารี (Pattama Khaojaree), ศรายุทธ เมืองคำ (Sarayuth Muengkham), สุวิมล ห้วงเกษม (Suwimon Huangkasem), ธีรังกูร วรบำรุงกุล (Theerangkoon Warabamrungkul)

257-275

ศิลปศึกษากับการส่งเสริมสันติวัฒนธรรม (Art Education for Promoting Peace Culture)

มัณนาน มามะ (Mannan Mamah), ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ (Poonarat Pichayapaiboon), โสมฉาย บุญญานันต์ (Soamshine Boonyananta)

296-313

Analyzed of community conditions for enabling to older persons learning

Winthanyou Bunthan, Ittipaat Suwathanpornkul

411-426

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (The Curriculum Evaluation on Bachelor Degree Program of Education in Home Economics Education, Faculty of Education Kasetsart University)

สุวิมล อุไกรษา (Suwimon Ukraisa), คุรุวรรณ สิริเกรียงไกร (Kuruwan Sirikriangkrai), น้อมพร เสน่ห์ธรรมศิริ (Nomporn Sanaetammasiri), สุทิศา ลิ้มสกุล (Sutisa Limsakul), อรนุช หงษาชาติ (Oranuch Hongsachart)

427-443

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาในยุค Thailand 4.0 (School Administration Communities Participation in Thailand 4.0)

หนึ่งฤทัย มั่นคง (Nuengruethai Mankhong), สหัตพงศ์ พิทอนวร (Sahatphong Phitonworn), ธนัฏฐา คุณสุข (Thanuttha Khonsok), สุทธิกานต์ รอดเรื่อง (Suthikarn Rodreung), ธีรังกูร วรบำรุงกุล (Theerangkoon Warabamrungkul)

444-458

The Influence of Food Information on Facebook Fan Pages and Instagram Affecting Generation Y in Thailand on Restaurant Selection

Nittaya Jariangprasert, Jairat Jaturapataraporn, Phavaphan Sivaraks, Somwang Luangphaiboonsri

620-637

An Innovation Model for International Sport Events City of Buriram Province, Thailand

Chichaya Leruksa, Thirachaya Chaigasem, Duang-ngern Suephakdee

672-686

ปรากฏการณ์วัฒนธรรมแฟนตัวละครการ์ตูนไทย (Fan Culture Phenomenon in Thai Cartoon Character)

ณัฐพร กาญจนภูมิ (Nathaporn Karnjnapoomi), จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า (Chakapong Phaetlakfa), นพดล อินทร์จันทร์ (Noppadol Inchan), อรัญ วานิชกร (Aran Wanichakorn)

739-757

Cycling Tourism Situation in Songkhla Special Economic Zone

Parichat Singsaktrakul, Umaporn Muneenam

890-909

Anonymous Hearsay

Rabin Satianpitayakul

1015-1045

เครื่องแต่งกายการแสดง: สถานภาพทางศิลปะและธุรกิจ (Performing Arts Costume: Status of Arts and Business)

สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (Surapone Virulrak), อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ (Anukoon Rotjanasuksombon), สุพรรณี บุญเพ็ง (Suphanee Boonpeng)

1171-1187

องค์ประกอบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (Factors of Educational Management for Developing Quality of Private Higher Education Institutes)

จักรพันธ์ ชัยทัศน์ (Chakkaphan Chaithat), โสภา อำนวยรัตน์ (Sopa Umnuayrat), สันติ บูรณะชาติ (Santi Buranachart), น้ำฝน กันมา (Namfon Gunma)

1272-1293

การบริหารกลยุทธ์ทางการตลาดและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจร้านขนมบ้านขุนแก้ว (Marketing Strategies and Obstacles to the Operations of Ban Khun Kaew Dessert Store)

กนกวรรณ กิจชระภูมิ (Kanokwan kitcharabhumi), เกตุวดี สมบูรณ์ทวี (Kedwadee Sombultawaee), ณญาตา ทองรัศมี (Nayata Thongrasamee), อัญชลีพร บุญชู (Aunchaleepon Boonchoo)

1312-1322

ปัจจัยความสำเร็จและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของร้านสถานีมีหอย (Successful factors and Obstacles in operations for Mee-Hoy Station)

ฐิตยาพร พัฒนเสถียรกุล (Titayaporn Pattanasatiankul), ณัฐฐา สุขแสงธรรม (Natta Suksangthum), เกตุวดี สมบูรณ์ทวี (Kedwadee Sombultawee)

1346-1360