การวิจัย: เครื่องมือในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา (Research: Administrative Tools of School Administrators )

Main Article Content

เก็จกนก เอื้อวงศ์ (Ketkanok Urwongse)

Abstract

             ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ประกอบการตัดสินใจ จึงจะทำให้การตัดสินใจไม่เกิดความผิดพลาด มีความถูกต้อง เหมาะสม ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อได้ดังกล่าวนี้ควรได้มาจากวิธีการและกระบวนการวิจัย เพราะการวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาค้นหาข้อเท็จจริง ข้อความรู้ แนวคิด วิธีการ และนวัตกรรมทางการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมุ่งให้เกิดคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา  การวิจัยทางการบริหารการศึกษามีขอบข่ายและสาระของการวิจัยเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนการศึกษา คุณลักษณะ ศักยภาพและการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา องค์การและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา การทดสอบทฤษฎีและแนวคิดทางการบริหารการศึกษา และการติดตามและประเมินผลโครงการทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาอาจใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงประเมิน การวิจัยปฏิบัติการ และการวิจัยและพัฒนา โดยมีเทคนิคการวิจัยที่สำคัญประกอบด้วย การกำหนดคำถามวิจัย การเลือกระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการวิจัย การจัดทำโครงการวิจัย การบริหารจัดการโครงการวิจัย การนำเสนอผลการวิจัย การใช้ประโยชน์จากการวิจัย และการส่งเสริมการวิจัยในสถานศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts