การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับ การทอผ้ากี่กระตุก ชุมชนเปรมฤทัยล็อก 17 กรุงเทพมหานคร (Development of information systems about data storage of folk wisdom in weaving Lock No.17 Premruetai Community Bangkok)

Main Article Content

ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล (Taweewan Kongmaneechachwan)

Abstract

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับการทอผ้ากี่กระตุก ชุมชนเปรมฤทัยล็อก 17 กรุงเทพมหานคร 2.พัฒนาระบบฐานข้อมูล ติดตั้งระบบ ทดลองใช้งาน และ 3. ทำการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ในขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศใช้วิธีการ วงจรการพัฒนาระบบ (System development Life Cycle:SDLC) ในขั้นตอนการสร้างระบบเลือกใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft Access ระบบจัดการฐานข้อมูล และระบบทำงานบนเครื่อง PC ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจ ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ใช้ระบบ จำนวน 30 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติการที่มีต่อระบบสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.20)  ผลการวิจัยจึงสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก และระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปติดตั้งใช้งานจริงได้ และตรงตามความต้องการผู้ใช้งาน


 


             The objectives of this research were to 1.Analysis, design and development of information systems about data storage of folk wisdom in weaving Lock No.17  Premruetai Community Bangkok. 2. Development, Installation, testing  3. Evaluation of the system were also included. In the process of developing the information system, the System Development Life Cycle (SDLC) method was used. In the process of constructing the system, Microsoft Access Software Database management system and the operation system on PC were used. The instrument used for collecting data on the satisfaction of the system was questionnaires with a set of five rating scales. The data for this research was gathered from a purposive sample of 30 operation users. The data were statistically analyzed in terms of mean score, percentage and standard deviation. It was revealed that The Development of  information  system was satisfactory ( =4.20) The result of this study indicated that the samples expressed their satisfaction toward using the Development of information system about data storage of folk wisdom in weaving Lock No.17  Premruetai Community Bangkok. Therefore, this system can be installed for operational purposes.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts

References

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). ความหมายของภูมิปัญญา. จาก:
https://www.ipesp.ac.th/learning/thaistory/content1.html.16 ตุลาคม 2560.
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ พนิดา พานิชกุล. (2551). การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ.
กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด.
จารุวรรณ ธรรมวัติ. (2542). ภูมิปัญญาอีสาน. อุบลราชธานี: ศิริธรรมออฟเซ็ท.
ชัยรัตน์ รอดเคราะห์. (2555). การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการปริญญาและสาร
นิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
นันทนี แขวงโสภา. (2555). คู่มือ Access 2010 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น.
ภาสพงษ์ พงษ์เสวี. (2549). ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารกรณีศึกษา: ส่วนฝึกอบรมกรมชลประทาน.
สารนิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
มัลลิกา เสียงกล่อม. (2555). การพัฒนาระบบสารสนเทศ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ศักดิ์ชัย เกีรยตินาคินทร์. (2542). ภูมิปัญญาชุมชน ยาชุดพิเศษในการพัฒนา. วารสารวัฒนธรรม
ไทย มหาวิทยาลัยบูรพา.
ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง (2549). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: ซิเอ็ดยูเคชัน.
สำนักงานเขตประเวศ. (2557) เล่าเรื่องประเวศ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร
สุรเชษฐ์ สมไชย. (2556). Access 2010 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพ: ไอดีซี พรีเมียร์.
สิริลักษณ์ ไชยวงศ์. (2552). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกองทุนหมู่บ้าน ป่าพร้าว
นอก ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
โอภาส เอี่ยมศิริวงศ์.(2560). การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ. กรุงเทพฯ: ซิเอ็ดยูเคชัน
เยาวมาลย์ บุญปก. (2545). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี
ยุทธนา ศรีเปรื่อง. (2555). การนำระบบสารสนเทศมาใช้จัดการด้านบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน
ภายใน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี. ภาคนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎ
รำไพพรรณี

ภาษาต่างประเทศ
Retrieved September 3 , 2018 from https://six-major-types-of-information-systems.html
Laudon, K.C. and Laudon, J.P. (2011) Essentials of management information systems:
Organization and technology in the enterprise. 4thed.