Return to Article Details การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับ การทอผ้ากี่กระตุก ชุมชนเปรมฤทัยล็อก 17 กรุงเทพมหานคร (Development of information systems about data storage of folk wisdom in weaving Lock No.17 Premruetai Community Bangkok) Download Download PDF