การพัฒนาแบบวัดความเหนื่อยหน่ายในการเรียน โดยใช้แองเคอร์ริง วินเยตต์ (A Development Of Study Burnout Measurement Tool Using Anchoring Vignette)

Main Article Content

บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ (Budsayarat Janprasert)

Abstract

                 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดความเหนื่อยหน่ายในการเรียน โดยใช้   แองเคอร์ริง วินเยตต์ เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามมาตรประมาณค่าโดยใช้แองเคอร์ริง วินเยตต์และ มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตัวอย่างวิจัย คือ นักศึกษาครูระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จำนวน 153 คน โดยตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือความตรงเชิงเนื้อหาและความตรงเฉพาะหน้าโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านความเป็นลำดับของวินเยตต์ด้วยสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ด้วยแพคเกจ anchor() โดยโปรแกรม R เวอร์ชั่น 3.1.3 ด้านความเที่ยง โดย SPSS version 22 และด้านความตรงเชิงโครงสร้างด้วยโปรแกรมลิสเรล เวอร์ชั่น 8.7.2  ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ พบว่า (1) แบบสอบถามเกี่ยวกับความเหนื่อยหน่ายในการเรียนด้วย   มาตรประมาณค่าโดยใช้แองเคอร์ริง วินเยตต์ จำนวน 12 ข้อ ด้วยสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ด้วยแพคเกจ anchor() โปรแกรม R พบว่า ข้อคำถามทุกข้อในแต่ละด้านมีความเป็นลำดับของวินเยตต์ โดยไม่พบความผกผันระหว่างลำดับของข้อคำถามในแต่ละชุดข้อคำถาม (2) แบบสอบถามเกี่ยวกับความเหนื่อยหน่ายในการเรียนด้วย มาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงรายด้าน อยู่ระหว่าง 0.817 ถึง 0.883 และมีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.926 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูง ค่าความตรงเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.66 - 1.00 และด้านความตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดลการวัดความเหนื่อยหน่ายในการเรียนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square=72.46, df=93, p= 0.943, GFI=0.950, GFI=0.900, RMR=0.045, RMSEA=0.000)


 


                 The purpose of this paper was to report the development of an instrument for measuring study burnout using anchoring vignettes. Research sample were 153 teacher undergraduate students in Bangkok. Data were collected using a questionnaire survey and analyzed by means of (1) nonparametric statistics using the anchor() package in R version 3.1.3, (2) content validity and reliability analyses using SPSS version 22, and construct validity analyses using LISREL version 8.7.2 The findings were as follow; (1) the examination of the 19-item study burnout questionnaire using nonparametric anchoring vignette by the anchor() package in R showed that there was no reversal sequence of any item in each scale. (2) The examination of the 5-rating scale study burnout questionnaire, consisted of 20 items, reported that the reliability of the scales was ranged from 0.817 - 0.883 and the reliability of the whole questionnaire was 0.926, showing that the developed instrument has high level of internal consistency. The content validity was checked by IOC of each item ranged from 0.60-1.00. Construct validity analyzed by confirmatory factor analysis revealed that the model of achievement motivation was fitted to the empirical data (Chi-square=72.46, df=93, p= 0.943, GFI=0.950, GFI=0.900, RMR=0.045, RMSEA=0.000).


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts