Picture Word Inductive Model: รูปแบบการสอนอ่านและเขียนสำหรับเด็กไทย (Picture Word Inductive Model: Literacy Model for Thai Children) Picture Word Inductive Model: การอ่าน และการเขียน

Main Article Content

สง่า วงค์ไชย (Sa-nga Wongchai)

Abstract

               การอ่านและการเขียนเป็นทักษะการรู้หนังสือ (literacy) ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนนำไปใช้เรียนรู้สรรพวิทยาการต่าง ๆ เพื่อให้ดำเนินชีวิตในโลกยุคของศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสันติ แต่ปัจจุบันปัญหาการอ่านไม่ออกอ่านไม่คล่อง เขียนไม่ได้ เขียนไม่เป็นของนักเรียนระดับพื้นฐาน ยังปรากฏให้เห็นเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์แก่สังคมไทย ซึ่ง Picture Word Inductive Model (PWIM) เป็นรูปแบบหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนได้ โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 เลือกและระบุคำศัพท์จากภาพ (select picture and identify words) ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงคำศัพท์ (linking words) ขั้นที่ 3 จัดกลุ่มคำศัพท์ (classify words) และขั้นที่ 4 ประยุกต์ใช้คำศัพท์ (applied words) การจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่อันจะเป็นพื้นฐานในการสร้างความเข้าใจคำศัพท์จากรูปภาพ โดยใช้ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน และทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ การแต่งประโยค และการเขียนข้อความ นับว่า PWIM เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาแบบองค์รวม (whole language) ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน รูปแบบการสอนดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับผู้สอนที่จะต้องเลือกรูปภาพให้เหมาะสมกับความสามารถและความแตกต่างของผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการอ่าน การเขียน และการคิดเชิงอุปนัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ


               Literacy skills are paramount in acquiring knowledge in the 21st century. However a low level of literacy can still be found within Thailand. One method of combating illiteracy issues is the Picture Word Inductive Model (PWIM) which can aid the learner link their existing knowledge to new learning processes. There are 4 important steps: (1) select picture and identify words 2) Linking words 3) Classify words and 4) Apply words. PWIM utilizes reading, writing, vocabulary, and sentences construction to form an understanding of ‘whole language’ in relation to daily language usage. The instructor should select appropriate images for the learner so that they are able to grasp a clear understanding of the subject matter. As a result the learner will be more likely to succeed in gaining a greater efficiency in reading and writing.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts

References

เอกสารอ้างอิง
ภาษาไทย
ฐะปะนีย์ นาครทรรพ. (2553). วรรณศิลป์ในดวงใจ ภาษาไทยที่รัก. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
บุษบา บัวสมบูรณ์ และคณะ. (2559). “การสำรวจและสังเคราะห์งานวิจัยการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา”. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.).
ไพรินทร์ พึ่งพงษ์. (2557). “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนสะกดคำที่มีสระประสมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญา แผนผังความคิด และแบบฝึกเสริมทักษะ” Verdian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ 9, (3) (กันยายน-ธันวาคม 2557): 662-674.
วิจารณ์ พานิช. (2557). การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: ส. เจริญ การพิมพ์.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2575. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.
สร้อยสน สกลรักษ์. (2559). “การศึกษารูปแบบ วิธีการสอน และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการสอนอ่าน-เขียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 9”. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.).
ภาษาต่างประเทศ
Calhoun, E. F. (1999). Teaching beginning reading and writing with the picture word inductive model. Virginia: ASCD.
Joyce, B; Weil, M and Calhoun, E. (1998). Model of Teaching. Boston: Allyn and Bacon.
_______. (2015). Model of Teaching. U.S.A: Person.
Novia (2015). “Promoting picture word inductive model (PWIM) to develop students’ writing skill” Premise Journal 4, (1) (April 2015): 1-7.
Militansina and other. (2016). “Improve student’s reading comprehension of procedure text through picture word inductive modle strategy” Journal Pendidikan dan Pembelajaran (JIPP) 4, (6): 1-16.
Mcdonald, K. N. (2010). “The picture word inductive model: An effective model for vocabulary instruction” A thesis submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Master of Education, The University of British Columbia.
Xuan Jiang. (2014). “Vocabulary learning through use of the picture word inductive model for young English learners in China: A mixed methods examination using cognitive load theory” A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy in Curriculum and Instruction, Florida International University.