"แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างความกระปรี้กระเปร่าในงานกับผลการปฏิบัติงานโดยมีความยืดหยุ่นทางการรู้คิด ความพึงพอใจในงาน บรรยากาศองค์การ ความยืนหยัดในงาน และการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายเป็นตัวแปรส่งผ่าน (Relationship Between Vigor and Job Performance: The Mediating Effects of Cognitive Flexibility, Job Satisfaction, Organizational Climate, Task Persistence, and Difficulty of Self-Set Goals)

Main Article Content

สุทธิพงษ์ เกียรติวิชญ์ (Suttipong Kiartivich)

Abstract

              การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความกระปรี้กระเปร่าในงานกับผลการปฏิบัติงานโดยมีความยืดหยุ่นทางการรู้คิด ความพึงพอใจในงาน บรรยากาศองค์การ ความยืนหยัดในงาน และการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายเป็นตัวแปรส่งผ่าน ทดสอบความสอดคล้องของแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างความกระปรี้กระเปร่าในงานกับผลการปฏิบัติงานโดยมีความยืดหยุ่นทางการรู้คิด ความพึงพอใจในงาน บรรยากาศองค์การ ความยืนหยัดในงาน และการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายเป็นตัวแปรส่งผ่าน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ของการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ประชากรของการวิจัย คือ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครจานวน 246,336 บริษัท กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเท่ากับ 520 คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) การเก็บรวบรวมข้อมูลทำโดยใช้การส่งไปรษณีย์และอีเมล ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อบรรยายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และระดับของตัวแปรที่ศึกษา ใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ในการทดสอบความตรงเชิงโครง (Construct validity) สร้างของตัวแปร และใช้สถิติการวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) ในการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ในโมเดล ผลการทดสอบพบว่า แบบจำลองของการวิจัย มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีดัชนีความสอดคล้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดได้แก่ chi-square/df =1.0545, P-value = 0.25875 ดัชนี RMR = 0.015 และ RMSEA =0.013 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความกระปรี้กระเปร่าในงานมีความสัมพันธ์กับความยืดหยุ่นทางการรู้คิด ความพึงพอใจในงาน และบรรยากาศองค์การ ความยืดหยุ่นทางการรู้คิดมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์กับบรรยากาศองค์การ ความยืนหยัดในงาน การกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน


 


               The research purpose is to study the relationship between work rejuvenation and work performance. Job satisfaction Organizational atmosphere Perseverance in the work And challenging targeting is a passing variable. To test the consistency of the model, the relationship between work rejuvenation and performance, with flexible thinking. Job satisfaction Organizational atmosphere Perseverance in the work And challenging targeting is a passing variable. The empirical data of the research and the empirical data are quantitative research. Quantitative research The research population was 246,336 marketing managers of private companies in Bangkok. The samples were 520 people sampled by simple random sampling. The data is a questionnaire. (Questionnaire) Data collection is done by mailing and email. In the data analysis, the researcher used descriptive statistics such as Frequency, Percentage, Mean and Standard deviation to describe the characteristics of the sample. And the level of variables studied. Use statistic analysis (Confirmatory factor analysis) in the Construct validity test. Path analysis was used to test the consistency of the research model with empirical data and to analyze the relationship between the variables in the model. Model of research Be consistent with empirical data. The compliance criteria are as follows: Chi-square / df = 1.0545, P-value = 0.25875. The RMR = 0.015 and RMSEA = 0.013. The hypothesis test showed that the perceived motivation was related to flexibility. Job satisfaction And organizational climate Knowledge-based flexibility correlates with job satisfaction. Job satisfaction was correlated with organizational climate. Perseverance in the work Targeting Challenges And the organizational climate is related to performance.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts