ปัจจัยความสำเร็จและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของร้านสถานีมีหอย (Successful factors and Obstacles in operations for Mee-Hoy Station)

Main Article Content

ฐิตยาพร พัฒนเสถียรกุล (Titayaporn Pattanasatiankul)
ณัฐฐา สุขแสงธรรม (Natta Suksangthum)
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี (Kedwadee Sombultawee)

Abstract

                งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยคุณภาพ เพื่อศึกษาปัจจัยความสำเร็จและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจร้านอาหารสถานีมีหอย  ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ คุณประวิทย์  ไชยฉิม และ คุณวีระศักดิ์ มะสะอาว เจ้าของร้านสถานีมีหอย ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้โทรศัพท์มือถือในการบันทึกเสียง ดินสอ และสมุดจดบันทึกเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า 1.ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจร้านอาหารสถานีมีหอย มีทั้งหมด 7 ด้าน  ได้แก่ ความมุ่งมั่น การเรียนรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสาร ความชอบ ความซื่อสัตย์ และการบริหารเวลา  2.ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจร้านอาหารสถานีมีหอย มีทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ การผลิต การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ คู่แข่งทางการตลาด และด้านการเงิน :ซึ่งแต่ละด้านสามารถเป็นแนวทางเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารรายอื่น ใช้ปัจจัยความสำเร็จและอุปสรรคในการประกอบการร้านสถานีมีหอย เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ


 


                This research was a qualitative researcg which aims to study successful factors and obstacles in operations for Mee-Hoy station The key information was Mr.Prawit Chaichim and Mr.Weerasak Masa-aw collect data by in-depth interviews. Use cell phone to record, use pencil and notebook to collect information. The result found that 1.the success factors in business of Mee-Hoy station are 7 aspects which are Drive, , Lifelong Learning, Personal Creativity, Human Relation & Communication Ability, Personal Favorite, Loyalty and Time Management. 2. The obstacles in Mee-Hoy station are 5 aspects which are manufacturing, marketing, products, competitor and financial.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts

References

MCOT Family 14. (2561). เปิดใจ 5 พ่อค้าสุดแซ่บ จากร้านสถานีมีหอย (17 ส.ค.61) ตลาดเช้าเล่าเรื่อง | MCOT Family. เข้าถึงได้จาก Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2CQ6LuJdFpY&t=595s
Smart SME TV. (2560). ภารกิจพิชิตความรวย : "สถานี...มีหอย" ลงทุน 7 หมื่น กำไร 5 แสนบาท/เดือน. เข้าถึงได้จาก Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=A6qycYOh40E&t=242s
ThaiPR.NET. (2561). เข้าถึงได้จาก ธุรกิจร้านการแฟสร้างจุดขายชูคุณภาพบาริต้าเข้าถึงได้: https://www.ryt9.com/siprg/2857871
WorkpointOfficial. (2560). @สถานีมีหอย ล้วงเคล็คดลับความแซ่บที่สามารถทำให้เมนูหอย มียอดขายเดือนละ 1 ล้านบ้าน อายุน้อย 10 ร้อยล้าน. เข้าถึงได้จาก Youtupe: https://www.youtube.com/watch?v=OWulIX7pePE
คมกริช ศรีไพรงาม, ธนภรณ์ พิมพขันธ์, และ สมบูรณ์ทวี เกตุวดี. (2559). ปัจจัยความสำเร็จและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจผ้าไหมไทยโอทอปของกลุ่มแม่บ้านเกาตรกรบ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา.
ดร.สุวิทย์ เมษอินทรี. (2 พฤษภาคม 2559). ไขรหัส"ประเทศไทย 4.0" สร้างเศรษฐกิจใหม่ ก้าวข้ามกับดักายได้ปานกลาง. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ.
ไทยรัฐออนไลน์. (2560). รุมโทรมหอยกันมะ? ส่องเมนูแปลกแถม ‘พ่อค้าแซ่บ’ สถานีมีหอยเจ้าดัง! เข้าถึงได้จาก Thairath.co.th: https://www.thairath.co.th/content/1016517
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2552). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2559). อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม. เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/G38CeT.
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี. (2560). Start-Strong-Sustion ยุทธศาสตร์ 3S สนับสนุน SMEs ไทย. Technology Promotion and InnoMag Magazine, 39.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. (2555). คู่มือเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สำหรับผู้ประกอบการ SMEs.