การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น (Parental participation in the implementation of the Child Development Center Muang Kao Subdistrict Municipality, Mueang District, Khon Kaen Province)

Main Article Content

ณัฐพนธ์ คงนาวัง (Natthaphon Kongnawung)
ศิวัช ศรีโภคางกุล (Siwach Sripokangkul)

Abstract

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ และวิธีการสัมภาษณ์ โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญแบบเจาะจง กล่าวคือ ผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองเก่า ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ครูผู้ดูแลเด็กพัฒนาเด็กเล็ก แห่งละ 2 คน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาด บ้านกุดกว้าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบม) รวมทั้งสิ้นจำนวน 24 คน โดยมีการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่างที่เก็บรวบรวมทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วนำข้อมูลเชิงประจักษ์มาวิเคราะห์ร่วมกับเอกสารโดยการวิเคราะห์ตามการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร ดำเนินการตีความ และสร้างข้อสรุปโดยมีจุดยืนอยู่บนบริบทของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ตามกรอบแนวคิดการศึกษา ผนวกกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษา พบว่า บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประกอบไปด้วย บทบาทด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน และบทบาทด้านการมีส่วนร่วมในการกำหนดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ คือ 1) ปัญหาในการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบปัญหาทั้งหมด 10 ประการ 2) ปัญหาที่ส่งผลต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบไปด้วย 6 ประการ 3) ปัญหาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของประชาชนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบไปด้วย 4 ประการ ในส่วนแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประกอบไปด้วย 7 แนวทาง และวิธีการในการแก้ไขปัญหาด้านการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 7 วิธี ทั้งนี้ แนวทางในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ คือ การประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง การติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองที่มีประสิทธิภาพ รับฟังปัญหา วิธีแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมการเรียนที่เหมาะสม ผู้บริหารประชุมปรึกษาหาวิธีแก้ไขศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรึกษากับผู้ปกครองช่วยกันหาวิธีแก้ไขปัญหา ตลอดจนประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดำเนินงานองค์กร และหากพบปัญหา ประชาชนผลักดันให้นำปัญหานั้นไปแก้ไขปรับปรุงแก้ไข


 


          The purpose of this research is to study the role of public participation in the implementation of child development centers. To study problems, obstacles and suggestions for solving parental involvement problems And to provide guidance for parents' participation in the implementation of the Child Development Center Muang Kao Subdistrict Municipality, Mueang District, Khon Kaen Province The researcher used various methods of study, research papers and interview methods. By selecting specific key informants, namely the old town municipal administration Director of Education Division Head of Educational Administration Head of the Center for Development of 3 Small Children, Teachers, Caregivers, Child Development, 2 Children in each, Parents' Representatives, Students, 3 Child Development Centers (Child Development Center, Don Bum House, Child Development Center, Clean House, Kud Kwang House and Development Center The total number of children in Ban Don Bum was 24 people. The data were collected and analyzed both in-depth interviews and used for data analysis. Lahore analyzed with analysis based on a document by document analysis. Conduct interpretation And create a conclusion based on the context of the phenomenon According to the conceptual framework of education Combined with related theoretical concepts. The results of the study found that the role of public participation in the implementation of the Child Development Center consists of a chapter Regarding participation in planning And the role of participation in the formulation of projects and activities, problems, obstacles and suggestions for solving parental participation problems in the implementation of the Child Development Center is 1) problems in the implementation of The Child Development Center encountered a total of 10 problems. 2) Problems affecting the opportunity for people to participate in the operation of the Child Development Center, comprising of 6aspects. 3) Problems Finds that affect the participation in the operation of the people in the Child Development Center, which consists of 4 ways in solving the problems of the operation of the Child Development Center, consisting of 7 approaches and methods for solving The problems of participation in the current 7 ways. The guidelines for the participation of parents in the implementation of the Child Development Center are many public relations. the way Effective communication with parents, listening to problems, solutions Organizing appropriate learning activities Administrators discuss ways to solve child development centers, consult with parents, find solutions to problems. As well as people participating in the evaluation of the organization's performance And if found a problem The public pushed to bring that problem to be solved.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts