แนวทางการพัฒนาและทำความเข้าใจถึงกรอบแนวคิดในการวิจัย (The Guideline to Develop and Understand in Conceptual Research Framework)

Main Article Content

ภูธิป มีถาวรกุล (Phutip Meethavornkul)
ประสพชัย พสุนนท์ (Prasopchai Pasunon)

Abstract

               การทำวิจัยในแขนงของศาสตร์ต่างๆมีความสำคัญมากของการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และงานวิจัยเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาและยืนยันแนวคิด ทฤษฎี ในสาขาวิชาความรู้ต่างๆของโลก การทำงานวิจัยนั้นยังถือว่าเป็นเครื่องมือเพื่อแสวงหาความรู้ของปัญหาหรือปรากฏการณ์ต่างๆที่ต้องการหาคำตอบซึ่งในการวิจัยทุกชนิดขั้นตอนของการปฏิบัติการวิจัยต้องมีความครบถ้วนถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรอบของการวิจัยและถ้ากรอบของการวิจัยดีมีความถูกต้องในกระบวนการของการทำงานวิจัยนั้นก็จะช่วยให้ผู้วิจัยได้ทบทวนตรวจสอบกำหนดสิ่งที่ต้องการศึกษาออกมาให้เห็นได้ชัดเจน


               ดังนั้นบทความนี้ผู้เขียนได้เสนอบทความเรื่องแนวทางการพัฒนาและทำความเข้าใจถึงกรอบความคิดการวิจัย (Conceptual framework) และเพื่อให้เข้าใจโดยละเอียด วิจัยนี้จะพูดถึงความหมายและความแตกต่างของกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical framework) และ กรอบความคิดการวิจัย (Conceptual framework) อีกทั้งจะกล่าวถึงการพัฒนาเกี่ยวกับกรอบความคิดการวิจัยอีกด้วย


 


              In present time, Research paper are very importance and research was behind the development in various fields of the world and the research is considered as a tool to seek knowledge of the problem or phenomenon of the answer. In the process of practice and all kinds of research have to completeness, especially if the framework of research is correct, the research will work and help the researcher review and check the things to study clearly.


               So this proposes of this paper are about the approach to understand and development Research Framework as Conceptual framework and to understand in detail, this research is showed about the meaning and the difference of the theoretical framework and conceptual research and discusses the development of Conceptual framework

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts