ปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เค-ไมล์ แอร์ จำกัด (Determination the Factor of the Human Resource Management Affecting Operational Efficiency of Employee of K-Mile Air Company Limited)

Main Article Content

อัญชิตา กมลเกียรติ์กิตติ (Anchita Kamolkiatkitti)
ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (Chinnaso Visitnitikija)

Abstract

               การศึกษาวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2) ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 3) เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล  4) ศึกษาปัจจัยด้านกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นบุคลากรใน บริษัท เค-ไมล์ แอร์ จำกัด จำนวน 78 คน โดยให้ตอบแบบสอบถาม ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาประมวลผล โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานแบบ t- test, F-test (One-Way ANOVA), Pearson Product Moment Correlation และ Multiple Regression Analysis


               ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก  3) ข้อมูลส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ทำงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เค-ไมล์ แอร์จำกัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4) ปัจจัยด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และปัจจัยด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เค-ไมล์ แอร์ จำกัด โดยมีระดับความสัมพันธ์สูงทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


               ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา  กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญ ประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ควรจัดทำแผนให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในตลาดแรงงาน ณ ปัจจุบัน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพนักงานและปัญหาการลาออกจากงาน  กำหนดตำแหน่งและลักษณะงาน ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถที่องค์การต้องการอย่างชัดเจนเหมาะสมกับโครงสร้างองค์การ  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารควรส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ควรจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถตามความต้องการของบุคลากรและจัดทำอย่างสม่ำเสมอ โดยทำการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรประกอบการจัดทำหลักสูตร ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้ประเมินผลงานในลักษณะ 360 องศา สามารถให้คะแนนความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานในงานของตนเอง มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลอย่างชัดเจน สามารถวัดผลการปฏิบัติงานทั้งเชิงเดี่ยวและเชิงกลุ่ม เพื่อประเมินศักยภาพของบุคลากร เพื่อมอบโอกาสในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นไป


 


              The purpose of this research was to study 1) the processes in human resource management 2) to study the operational efficiency of employee 3) to compare the operational efficiency of employee classified by personal characteristics 4) to study the process in human resource management affected the influence of operational efficiency of employee of K-Mile Air Company Limited. The purposive sampling group was consisted of 78 person by using the questionnaire to collect the data which analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation, t-test and F-test (One-Way ANOVA) Pearson Product Moment Correlation and Multiple Regression Analysis.  


               The result found that 1) For overall processes in human resource management aspect were at high levels. 2) For overall operational efficiency of employee aspect were at high levels. 3) The difference of personal characteristics of working experience affected to the difference of operational efficiency of employee of K-Mile Air Company Limited at statistical significant levels of 0.05. 4) For the result of Human Resource Planning, Human Resource Development and Performance Appraisal have a relationships with the operational efficiency of employee, the overall aspect have a relationships with the operational efficiency of employee of K-Mile Air Company Limited were at  high levels with positive correlation at statistical significant levels of 0.05.


               The study suggested that in the human resource management process the senior management should to prioritize and implement in 3 subject such as human resource plan relate to the competition of currently situation of labor market, subject to reduce the shortage of employee and turnover problem. The career and job description should relate to knowledge, experience, and ability upon the organization. In the human resource development the senior management should supporting the human resource development by provide the survey of tainning program requirement from the employee. Allow the employee to use 360 degree feedback to evaluate their performance, to create the performance appraisal for individual and among the employee group, to promotion them to the above high level for growth opportunity.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts