แนวทางการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยประยุกต์ใช้หลักเสียง 6 เสียงของอัลเฟรด ฮิตช์ค็อกเพื่อส่งเสริมความสามารถในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน (The approach to teach creative writing by applying the Alfred Hitchcock’s six sounds of suspense for enhancing the 21st century Abilities of students)

Main Article Content

ชลธิชา หอมฟุ้ง (Cholticha Homfung)

Abstract

The purpose of this article is suggests the approach for teaching creative prose writing and creative poetry writing by applying the six sounds of Alfred Hitchcock. This approach construct by using Collaborative learning.  The way to apply the six sounds of Alfred Hitchcock to teach creative writing is the teacher can allow students to collaborate as a group to write stories that create sound or event instead of sound and can create into a story as follows; First sound: Character doesn’t hear. Second sound: Character doesn’t hear-changes posture. Third sound: Character hears but shrugs off. Fourth sound: Crash on ground. Fifth sound: seek sound and relief and Sixth sound: final Bang. This approach can enhance both of creative prose and poetry writing of students. It also enhances creative thinking and collaborative abilities which is an important ability in the 21st century.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts

References

ชลธิชา หอมฟุ้ง.(2560). “การพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรมท้องถิ่นเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบเชิงรุกเพื่อส่งเสริมความสามารถในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน”.วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ,(กันยายน-ธันวาคม), 332-346.
ประวิทย์ แต่งอักษร.(2543).ตำนานระทึกขวัญ อัลเฟรดฮิตช์ค็อค. กรุงเทพมหานคร :แพรว.
วัชรา เล่าเรียนดี ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และอรพิณ ศิริสัมพันธ์. (2560). กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาความคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21. นครปฐม: เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด.
สิทธิชัย ลายเสมา.(2561). “Development of Collaborative Blended Learning Activity on MobileLearning to Enhance Undergraduate Students’ Collaboration Skills”. Veridian E-Journal, Silpakorn University International (Humanities, Social Sciences and Arts). Volume 11 Number 4January-June, 682-699.
Hernández, Rosario.(2012). “Collaborative Learning: Increasing Students’ Engagement Outside the Classroom”. US-China Education Review . A9: 804-812.
Johnson,Glenn.(2018). “Six Sounds of Suspense”. Lecture at University of Tasmania. 30 November 2018.
Seyed Mosa Tabatabaee.(2013). “The impacts of individual and collaborative learning of worked out examples on problem-solving transference and cognitive load”. Pelagia Research Library. 4(6):219-224.
Universal Studios.(2016). Hitchcock Gallery. สืบค้นได้จาก
https://the.hitchcock.zone/wiki/Hitchcock_Gallery:_image_2106.Hitchcock Gallery: image 2106. เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2562.