ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานร่วมกันของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา (The Effects of Project-Based Learning on Collaborative Behaviors of Undergraduate in Educational Technology.)

Main Article Content

วรวุฒิ มั่นสุขผล (Worawut Mansukpol)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำงานร่วมกันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ที่ลงทะเบียนในรายวิชา 468205 การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 45 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 2) ระบบอีเลิร์นนิงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 3) แบบประเมินผลการปฏิบัติโครงงานของนักศึกษา 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานร่วมกัน (สำหรับผู้สอน) 5) แบบประเมินตนเองของนักศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( gif.latex?\bar{\bar{x}}) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)


               ผลการวิจัยพบว่า


  1. ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา โดยประเมินจากผลงานการปฏิบัติโครงงานของนักศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จำนวน 8 กลุ่ม มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่กำหนดไว้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 79.38

  2. ผลการประเมินพฤติกรรมการทำงานร่วมกันในการทำโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการศึกษา แบ่งออกได้ดังนี้

                    2.1 ผลการประเมินพฤติกรรมการทำงานร่วมกันของนักศึกษา โดยประเมินจากการสังเกตของ ผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{\bar{x}} =4.13, S.D.= 0.79)   


                    2.2 ผลการประเมินตนเองในการทำงานร่วมกันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี การศึกษา โดยให้นักศึกษาประเมินตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{\bar{x}} =4.05, S.D.= 0.70)   


 


             The purposes of this research were: 1) to study the effects of project-based learning on undergraduate in educational technology, and 2) to study undergraduate collaborative behaviors with project-based learning. The sample were 45 of  sophomore in Educational  Technology, Faculty of Education, Silpakorn University, registered course 468205 operation  and maintenance of audio-visual equipment in academic year 2016. They were selected by   purposive sampling technique.


               The instruments consisted of 1) lesson plan, 2) e-learning for learning management   system, 3) a project evaluation form, 4) a group working behavior observation form, and 5) a self-assessment questionnaire. The data were statistically analyzed by using percentage, arithmetic mean, and standard deviation.


               The research findings were:


  1. 1. The effects of project-based learning on undergraduate in educational technology evaluated from undergraduate performance appraisal, the average of project work score met 79.38 percentage. The score overall 8 groups was higher than the criteria (70%). The average score was at high level. ( =15.87)

  2. 2. The evaluation of collaborative behaviors of undergraduate in educational technology with project-based learning was as follows;

                    2.1 The instructor observation about the collaborative behaviors of undergraduate showed an average at good level. (gif.latex?\bar{\bar{x}} =4.13, S.D.=0.79)


                    2.2 The undergraduate self-assessment about the collaborative behaviors had an average at good level. (gif.latex?\bar{\bar{x}} =4.05, S.D.=0.70)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts
Author Biography

วรวุฒิ มั่นสุขผล (Worawut Mansukpol), ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์