ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการดำเนินงานธุรกิจออนไลน์ประเภทน้ำผักผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพกรณีศึกษาธุรกิจ Make It Happen Juice (Factors of Success and Obstacles in Operating an Online Business of Cold-Pressed Juices for Health: A Case study of Make It Happen Juice)

Main Article Content

เพียงอัมพร เลิศเผ่าปัญญา (Peangamporn Lertphaopanya)
อาริสา ศิลปสธรรม (Arisa Sinlapasatam)
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี (Kedwadee Sombultawee)
วรพนธ์ วัฒนาธร (Woraphon Wattanatorn)

Abstract

            การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการดำเนินงานธุรกิจออนไลน์ประเภทน้ำผักผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพกรณีศึกษาธุรกิจ Make It Happen Juice” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานธุรกิจออนไลน์ประเภทน้ำผักผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพของธุรกิจ Make It Happen Juice และเพื่อศึกษาอุปสรรคในการดำเนินงานธุรกิจออนไลน์ประเภทน้ำผักผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพของธุรกิจ Make It Happen Juice งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยประชากรที่ใช้ศึกษา คือผู้ประกอบธุรกิจ Make It Happen Juice นางสาวอิศรา วิทยฐานกรณ์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร บทความต่างๆที่เกี่ยวข้อง


               ผลการวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานธุรกิจออนไลน์ประเภทน้ำผักผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา Make It Happen Juice พบว่าปัจจัยที่ทำธุรกิจประสบความสำเร็จแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ ความเป็นมาของธุรกิจ ความโดดเด่นของสินค้าและการบริการ วิธีการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิตอล และแนวทางการบริหารธุรกิจ  ส่วนที่ 2 อุปสรรคในการดำเนินงานธุรกิจออนไลน์ประเภทน้ำผักผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพกรณีศึกษา Make It Happen Juice พบว่า อุปสรรคในการดำเนินงานธุรกิจได้แก่ เรื่องของความรุนแรงของสภาวะการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน การมีสินค้าหรือบริการที่สามารถทดแทนกันได้ อำนาจต่อรองของผู้ซื้อที่มีมากขึ้น และอำนาจการต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ


 


               The purpose of this research is to study the factors of success in operating an online business of cold-pressed juices for health: A Case study of Make It Happen Juice, and to study the obstacles in operating an online business of cold-pressed juices for health: A Case study of Make It Happen Juice. This research is a qualitative method was used in this study. By used to be population is Miss Isara Wittayathanakorn provider who’s an owner of Make It Happen Juice. Which used in depth interviews method, Non-Participant Observation and collected the data from papers and relevant article.


               The research is divided into 2 parts: Part 1 factors of success in operating an online business of cold-pressed juices for health: A Case study of Make It Happen Juice found that factors that make a successful business is divided into 4 aspects of business stories, Outstanding products and service, How to do business in the digital age and guidelines for Administration. Part 2 the obstacles in operating an online business of cold-pressed juices for health: A Case study of Make It Happen Juice found that obstacles in the business operations include: Rivalry Among Existing Competitors, Threat of Substitutes, Bargaining Power of Customers and Bargaining Power of Suppliers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts

References

กรแก้ว จันทภาษา. (2550). การสังเกต. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2561.
จาก https://home.kku.ac.th/korcha/obs1.html.
จุฑาจิตร ประดิษฐเจริญ. (2560). บทบาทของอัตลักษณ์องค์การ และความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานที่มีต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย ปีที่ 37(3): 109-128.
จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์. (2559). อิทธิพลของคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของลูกค้าต่อความตั้งใจ
ซื้อสินค้าร้านค้าในเฟซบุ๊ก. วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1(1): 43-53.
ฐิติมา ผการัตน์สกุล. (2558). กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์. Veridian
E-Journal, Slipakorn University 8, 3 (กันยายน–ธันวาคม): 538-552.
ภานุมาศ พรมชาติ. (2560). การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ในธุรกิจเชื้อเพลิงอัดแท่งจากถ่านกะลามะพร้าวและถ่านไม้ยางพาราของบริษัท ดำเนินคาร์บอน
จำกัด จังหวัดราชบุรี. Veridian E-Journal, Slipakorn University 10, 2 (พฤษภาคม สิงหาคม) : 709-734.
มณีรัตน์ สุวรรณวารี. (2555). แนวคิด และทฤษฎี Five-Force Model. สืบค้นเมื่อ 23 กันยายน 2561.
จาก https://www.gotoknow.org/posts/460692.
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์. (2557). ส่องพฤติกรรมการบริโภคในยุคโลกาภิวัฒน์
ธุรกิจที่ต้องตอบโจทย์มากกว่าแค่อิ่มท้อง. สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2561.
จาก https://www.scbeic.com/th/detail/product/600.
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจเอสเอ็มอี. (2561). น้ำผลไม้สกัดเย็นต่างจากน้ำผลไม้ทั่วไปอย่างไร.
สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2561. จาก https://www.smethailandclub.com/trick-1095-id.html.
สุนีย์ วรรธนโกมล. (2559). ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1.
องอาจ นัยพัฒน์. (2551). วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร : สามลดา.
Smartsme. (2559).4 ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2561.
จาก https://www.smartsme.co.th/content/20143.