ยุทธศาสตร์โรงเรียนประชารัฐกับการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล (Pracharath School Strategy and Education Administration in the Digital Era)

Main Article Content

นันทิพร ฉัตรแก้ว (Suwimon Huangkasem)
นิรุตติ์ วงคำชัย (Nirutt Wongkhamchai)
ปัทมา เขาจารี (Pattama Khaojaree)
ศรายุทธ เมืองคำ (Sarayuth Muengkham)
สุวิมล ห้วงเกษม (Suwimon Huangkasem)
ธีรังกูร วรบำรุงกุล (Theerangkoon Warabamrungkul)

Abstract

 


                 นโยบายโรงเรียนประชารัฐ เป็นนโยบายที่ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พัฒนาผู้สอน ผู้บริหาร รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน รวมถึงการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลจำเป็นต้องอาศัยยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 10 ยุทธศาสตร์ คือ 1) สร้างฐานระบบข้อมูลของสถานศึกษาให้เกิดความโปร่งใส 2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระบบดิจิตอลของสถานศึกษา 3) ใช้กลไกการตลาด 4) ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง 5) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 6) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะให้นักเรียน 7) สร้างมาตรฐานจูงใจด้านสิทธิประโยชน์ และการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ 8) ยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 9) สร้างศูนย์กลางการศึกษาเทคโนโลยีแห่งอนาคตในระดับภูมิภาค  และ 10) พัฒนาและส่งเสริมผู้นำรุ่นใหม่โดยได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ส่งผลให้สามารถพัฒนาทั้งครู ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งยังสร้างเยาวชนที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาให้เป็นทั้ง “คนดีและคนเก่ง” ดังวิสัยทัศน์และพันธกิจของโครงการโรงเรียนประชารัฐ


 


                 Pracharath school policy is a shared policy that promotes the raising of basic education standards. Instructor and administrator development include incentives for the community to participate in school development, including digital era education administration need a strategy important 10 strategies. 1) Create a database of educational institutions to be transparent. 2) Develop digital infrastructure for educational institutions. 3) Use marketing mechanisms. 4) Modify the learning and teaching curriculum focus on student-centered. 5) Development of school administrators and teachers. 6) Instill morals, ethics and public mind to students. 7) Create motivation standards benefits aspect and the involvement of educational professionals in and abroad. 8) Upgrade skills knowledge ability of English aspect. 9) Establishment of technology education center of the future in the region and 10) Develop and promote new generation leaders by cooperating with government, private sector and civil society. As a result, can develop teacher, school administrator and the students are completely human, reducing inequality. Human quality development. Increase the competitiveness. It also creates young people who can draw their potential as a whole. "Good people and Genius" as the vision and mission of the Pracharath school project.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts