การบริหารจัดการเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายของข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน (Suicide Prevention Administration Of Police Officers In The Royal Thai Police According To The Sustainable Administration Concept)

Main Article Content

เพทาย ทัพมงคล (Pataiy Thapmongkol)
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (Wiruch Wiruchnipawan)

Abstract

              การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อศึกษา (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายของข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายของข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน (3) แนวโน้มของแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายของข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน และ (4) ยุทธศาสตร์ของแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายของข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ได้นำแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 6 ด้าน มาปรับใช้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยที่สำคัญของการศึกษาครั้งนี้ ทั้ง 6 ด้านนั้น ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี คุณธรรม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความสมดุล


               ระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ ได้ออกแบบรูปแบบการวิจัยให้เป็นวิธีการวิจัยแบบผสมโดยเน้นการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลเสริม การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัย              เชิงสำรวจเพื่อให้ได้ข้อมูลสนามจากการสุ่มตัวอย่างดังกล่าวเช่นนี้ ถือว่าเป็นการสุ่มตัวอย่างประเภทที่ใช้ความน่าจะเป็น (probability sampling) (Ernest L.Cowles and Edward Nelson. (2015, pp. 13-34). โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากร คือ ข้าราชการตำรวจทั้งหมดในกองบัญชาการตำรวจนครบาล ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างตามแนวคิดสโนว์บอลล์


               ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สำคัญคือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณและผู้เชี่ยวชาญสำหรับการป้องกันฆ่าตัวตายของข้าราชการตำรวจไม่มาก ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่สำคัญคือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติควรสนับสนุนงบประมาณและผู้เชี่ยวชาญสำหรับการป้องกันฆ่าตัวตายของข้าราชการตำรวจเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งควรเผยแพร่การใช้งบประมาณนั้นต่อสาธารณะอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง นอกจากนี้แล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติควรสนับสนุนนักบริหารมืออาชีพที่มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการสนับสนุนการป้องกันการฆ่าตัวตายของข้าราชการตำรวจให้รับผิดชอบการดำเนินงานดังกล่าว และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติควรสร้างและนำยุทธศาสตร์ของแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายของข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนไปปรับใช้เป็นกลุ่มตัวชี้วัดที่สำคัญของการปฏิบัติงาน และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งนำยุทธศาสตร์ไปพัฒนาต่อยอดต่อไปในอนาคตอีกด้วย โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวควรประกอบด้วย 4 ด้าน เรียงตามลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และคุณธรรม


 


                 Objectives of this study were mainly to explore (1) problems of Suicide Prevention Administration of Police Officers in the Royal Thai Police according to the Sustainable Administration Concept, (2) development guidelines of Suicide Prevention Administration of Police Officers in the Royal Thai Police according to the Sustainable Administration Concept, and (3) strategies of development guidelines of Suicide Prevention Administration of Police Officers in the Royal Thai Police according to the Sustainable Administration Concept.   The Sustainable Administration Concept of 6 aspects: Economy, Technology, Morality, Quality of life, Environment, and Balance, was applied as major conceptual framework of this study.


               Methodology of this research was designed the research design as mixed methods research applying quantitative research as a principal and qualitative research as a supplementary. The quantitative research was survey research collecting large field data from samples with questionnaires. Data analysis was presented in contingency table with descriptive approach. Descriptive Statistics exercised were percentage, mean, and standard deviation. For qualitative data, in-depth interview of experts, selected by the Snowball Sampling Concept, was also applied.


               Findings of this research were the major problem was the Royal Thai Police' s insufficient provision of budget and experts for suicide prevention of police officers, the major development guidelines were: the Royal Thai Police should increasingly provide budget and experts for suicide prevention of police officers including disseminate the budget spending obviously and continuously to the public. By the same time, the Royal Thai Police should also support professional executives, with steady intentions of favoring the suicide prevention of police officers, taking responsibility for the matters, and the Royal Thai Police should create and apply the strategy of development guidelines of the suicide prevention of police officers in the Royal Thai Police according to the Sustainable Administration Concept as the Key Performance Indicators and implement practically and continuously. Further development of the strategy should also be done. The strategy should consist of 4 aspects respectively as follows: Economy, Environment, Quality of life, and Morality.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts