Return to Article Details การพัฒนารูปแบบการวางแผนและการจัดทำงบประมาณ ในลักษณะ บูรณาการที่รองรับการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล (The development of pattern in planning and budgeting integration in order to comply with the government's policy) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล